Rozpoznání gest ruky v obrazu

Master thesis Czech OPEN
Mráz, Stanislav (2011)
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
  • Subject: Gesta ruky | rozpoznání gesta | ovládání PC | neuronová síť | AdaBoost | kontury | detekce barvy pokožky | detekce pohybu | počítačové vidění | OpenCV | Hand gestures | gesture recognition | computer controlling | neural network | contours | skin color detection | movement detection | komputer vision

Tato diplomová práce se zabývá rozpoznáváním jednoduchých statických gest ruky za účelem ovládání počítače. Úvodní část práce je věnována teoretickému přehledu metod používaných pro nalezení ruky v obraze. Dále pak jsou popsány přístupy využívané pro klasifikaci gesta. Druhá část této práce je věnována výběru vhodného způsobu pro segmentaci ruky na základě barvy kůže a na základě pohybu. Poté jsou popsány metody pro rozpoznání gesta. Poslední část této práce se věnuje popisu navrhnutého řešení. This master’s thesis is dealing with recognition of an easy static gestures in order to computer controlling. First part of this work is attended to the theoretical review of methods used to hand segmentation from the image. Next methods for hang gesture classification are described. The second part of this work is devoted to choice of suitable method for hand segmentation based on skin color and movement. Methods for hand gesture classification are described in next part. Last part of this work is devoted to description of proposed system. A
Share - Bookmark