Studium tepelných vlastností materiálů akumulujících teplo na bázi fázové přeměny

Master thesis Czech OPEN
Valentová, Kateřina (2016)
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
  • Subject: teplo | termofyzikální parametry | přenos tepla | transientní metody | PCM materiály | heat | thermo-physical parameters | heat transfer | transient methods | PCM materials

Diplomová práce se zabývá studiem tepelných vlastností materiálů akumulující teplo na bázi fázové přeměny. Cílem této práce bylo proměřit tepelné vlastnosti materiálů využívající k akumulaci tepla fázovou přeměnu, a to především komerčního materiálu od firmy Phase Change Material Products Ltd pod názvem PlusICE A118. Takové materiály se označují jako PCM (z angl. Phase Change Material) a využívají se například jako tepelné akumulátory (izolanty) ve stavebnictví. Nejprve byly popsány fázové přeměny látek obecně, poté byla definována akumulace tepelné energie. Dále byly popsány metody určování teploty (termická analýza, stacionární a transietní metody). V neposlední řadě byly definovány termofyzikální veličiny (tepelná kapacita, tepelná vodivost, teplotní vodivost), které byly stanovovány transientní skokovou metodou. The diploma thesis studies the thermal properties of materials, heat storage based on phase transformation. The aim of this study was to measure the thermal properties of materials using a heat accumulation phase transformation, particularly a commercial material available from the Phase Change Material Products Ltd. under the name PlusICE A118. Such materials are referred to as PCM (from Eng. Phase Change Material), and are used for instance as heat insulators in construction. First described the phase transformation of substances in general, then was defined accumulation of thermal energy. We have also described methods for determining the temperature (thermal analysis, stationary and transietní methods). Finally defined thermophysical parameters (thermal capacity, thermal conductivity, thermal conductivity), which were determined transient step method. A
Share - Bookmark