Konstrukce vřeten vícevřetenového soustružnického automatu

Master thesis Czech OPEN
Kráčmar, Tomáš (2016)
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
  • Subject: Vícevřetenový soustružnický automat | ozubené dvojkolo | vřetenový buben | vřeteno | pevnostní výpočet | trvanlivost ložisek | návrh pohonu | Adams | TAJMAC-ZPS | Multispindle automatic lathe | toothed double gear | spindle drum | spindle | strength calculation | bearing durability | drive design

Obsahem diplomové práce je konstrukce vřeten vícevřetenového soustružnického automatu pro práci z tyče maximálního průměru 7 mm. Práce se zabývá novou koncepcí pohonu vřeten, kde jsou vřetena poháněna externími asynchronními motory přes ozubená kola s vnitřním ozubením uložená vně vřetenového bubnu namísto současného způsobu pohonu centrálními koaxiálními hřídeli. Součástí práce je rešerše vícevřetenových automatů včetně popisu hlavních uzlů, konstrukční návrh, pevnostní výpočty, výpočty trvanlivosti ložisek a simulační model, pro simulaci rozběhu a zatížení pohonů a vřeten od řezného procesu. This master‘s thesis contains a design of multi-spindle automatic lathe spindles for the work of the rods maximum diameter of 7 mm. The work deals with a new concept of the drive spindle, where the spindles are driven by external asynchronous motor through the gears with internal teeth attached to the outside of the spindle drum instead of the current method of driven by central coaxial shaft. The thesis research of multi-spindle lathes including a description of the main nodes, design, strength calculations, bearing durability and a simulation model for simulation acceleration and load drives and spindles from the cutting process. A
Share - Bookmark