Rizikovost online marketingové komunikace značky Engine Tables

Master thesis Czech OPEN
Pokorný, Marek (2017)
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
  • Subject: Marketing | sociální sítě | reklamní kampaň | značka | PEST analýza | Facebook | Google + | Twitter | Instagram | LinkedIn | YouTube | rizika | analýza | social networks | advertising campaign | brand | PEST analysis | risks | analysis

Cílem diplomové práce je zjistit, analyzovat a zhodnotit všechny možná rizika online marketingové komunikace značky Engine Table. V teoretické části se zabývám základními pojmy marketingu a metodami práce. Analytická část se zaměřuje na seznámení se značkou, marketingovou problematikou, PEST analýzou, analýzou trhu a konkurencí. Dále se v této části budu snažit analyzovat všechny možná rizika, která mohou vzniknou v prostředí online marketingové komunikace. V poslední části jsou následně hodnocena jednotlivá řešení, jejich efektivita, finanční náročnost, celkový přínos navrhovaných řešení, veškerá možná rizika a řešení jak jim je možné předejít. Target of master's theasis is find, analyze and identify all risks of online marketing communication Engine Tables. The theoretical part describes theoretical basics of marketing, basic concepts of marketing and methods of work. In the analytics part are basic information about company, marketing problems, PEST analysis, market analysis and competition. I will analyze all risk, that may happen at online marketing enviroment. In the last part are all results, their efficiency, financial demands and contribution of individual solutions. C
Share - Bookmark