publication . Master thesis . 2014

Návrh slaďování pracovního a soukromého života ve vybrané organizaci

Majerčíková, Andrea;
Open Access Czech
  • Published: 01 Jan 2014
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
  • Country: Czech Republic
Abstract
Cílem diplomové práce je analyzovat strategii vybrané soukromé organizace v oblasti slaďování pracovního a osobního života a navrhnout opatření ke zlepšení stávajícího stavu. Práce specifikuje pojmy jako konflikt rolí v rámci pracovního a osobního života, gender a politika rovných příležitostí, koncept „flexicurity“ a dále nastiňuje různorodá opatření napomáhající slaďování pracovního a soukromého života. V rámci analýzy bylo využito dotazníkového šetření a rozhovoru s manažerkou vybrané organizace. Na základě získaných výsledků byla v závěru práce navržena konkrétní opatření vedoucí k efektivnějšímu sladění pracovního a soukromého života zaměstnanců vybrané org...
Subjects
free text keywords: slaďování pracovního a soukromého života, konflikt rolí, gender, politika rovných příležitostí, koncept „flexicurity“, kvartérní sektor, work-life balance, conflict of roles, equal opportunities policy, “flexicurity” concept, quaternary sector
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue