publication . Article . 2014

Olei̇n turşusunun ami̇dləri̇ni̇n sulfat TÖRƏMƏLƏRİNİN duzlarinin SİNTEZİ və məhlullarinin XASSƏLƏRİNİN TƏDQİQİ

N.Ş.Rzayeva;
Open Access Russian
  • Published: 01 Jan 2014
  • Publisher: Kimya Problemlеri
Abstract
Olein turşusunun N-dimetil, N-dietil, N-tsikloheksilamidləri sintez edilb və onların sulfat törəmələri alınıb. Daha sonra alınmış sulfat törəmələrinin Na, K və NH4 duzları sintez olunub. Duzların izopropil spirtinin suda 30%-li məhlulunda 20%-li məhlulları hazırlanıb və fiziki-kimyəvi xassələri öyrənılıb. Məhlulların sıxlıqları bir-birinə yaxın olub 0.9431-0.9579 qr/sm3 arasında dəyişir. Məhlulların donma temperaturları amid qrupunda olan N-alkildən asılı olaraq fərqlənir. Belə ki, N-dimetil amidin Na duzu üçün məhlulun donma temperaturu mənfi 160C olduğu halda N-tsikloheksil amidin Na duzu üçün donma temperaturu mənfi 120C olur. Amid azotuna birləşmiş alkil rad...
Subjects
free text keywords: olein turşusu, dimetil amin; dietil amin, tsikloheksil amin, kinematik özlülük, səthi aktivlik
Any information missing or wrong?Report an Issue