Fizičko-hemijske i detonacione karakteristike nitraminskih eksploziva - RDX, HMX i CL-20

Article Russian OPEN
Anđelković-Lukić Mirjana;
(2002)
  • Publisher: Гачеша Небойша Николаевич
  • Journal: Vojnotehnički glasnik (issn: 0042-8469)
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: ciklični nitramini; policiklični nitramin; heksogen; oktogen; CL-20; tetril; flegmatizacija

U radu su prikazane fizičko-hemijske i detonacione karakteristike nitraminskih brizantnih eksploziva, heksogena i oktogena, uporedene sa osobinama novog cikličnog nitraminskog eksploziva CL-20. Novi visokobrizantni eksploziv CL-20 postoji u četiri kristalne forme, stabi... View more
Share - Bookmark