Rsa algoritam i njegova praktična primena

Article Russian OPEN
Kuljanski R. Sonja;
(2010)

RSA algoritam jeste algoritam sa javnim ključem koji uključuje tri koraka: generisanje ključa, enkripciju i dekripciju. RSA enkripciona šema je determinističaka što znači da se osnovni tekst uvek enkriptuje u isti šifrovani tekst za unapred zadati javni ključ. ... View more
Share - Bookmark