publication . Conference object . 1997

Идетификација и изолација на некои флавоноиди и фенолни киселини од Verbascum scardicolum Bornm. и Melampyrum scardicum Wettst. со некои хроматографски методи

Naumov, Pance; Kuzmanovski, Igor; Trajkova, Fidanka;
Open Access
  • Published: 01 Jan 1997
  • Country: Former Yugoslav Republic of Macedonia
Abstract
Заради бројни предности, како што се видовата специфичност и едноставната детекција (особено со поновите хроматографски техники), флавоноидите се погодни како таксномски маркери. Познавањето на флавоноидниот состав овозможува хемотаксономски квалитативно да се испита евентуалното сродство помеѓу одредени растителни групи. За разлика од другите припрадници на Verbascum или Melampyrum, не постојат литературни податоци за хемискиот состав на ендемичните видови Verbascum scardicolum и Melampyrum scardicum. Со цел овие видови да се доведат во врска со други видови од истиот род, испитувани се за присуството на дваесет и еден фалвоноид и две фолни киселини. Притоа, уп...
Subjects
free text keywords: Biological sciences
Related Organizations
Download from
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue