Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Publication . Article . 2022

Разликата помеѓу Spanglish и Chicano English

Todorova, Marija; Prodanovska-Poposka, Vesna;
Open Access   English  
Published: 01 Jan 2022
Publisher: Institute of Knowledge Management
Country: Former Yugoslav Republic of Macedonia
Abstract
Шпанскиот јазик е еден од најзборуваните јазици во светот. Поради фактот што употребата на шпанскиот јазик во Соединетите Американски Држави интензивно се развива и се шири, може да се каже дека тој постепено стекнува статус на неофицијален втор јазик. Постојат различни дијалекти но и јазични варијации, коишто се зборуваат во различни делови од земјата, но ние овде ќе се задржиме на два феномена кои се застапени во САД. Целта на овој труд е да се продискутираат и разјаснат поимите Spanglish и Chicano English т.е. се даваат одговори на прашањата: Што претставуваат тие и која е разликата помеѓу нив? Каде се зборуваат? Кој ги користи? И, кои се нивните главни карактеристики?
Subjects

Languages and literature

Related Organizations
Download from
lock_open