Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Publication . Article . 1998

Здравствено-воспитни активности на Македонскиот Црвен крст во мотивирање на граѓаните за дарување крв

Kamcev, Nikola; Narazanov, Ilija; Blagoevska, M; Donev, Donco; Onceva, S;
Open Access  
Published: 06 Oct 1998
Country: Former Yugoslav Republic of Macedonia
Abstract
Црвениот крст е доброволна, масовна, самостојна и независна хуманитарна организација на граѓаните на Република Македонија. Според Програмата за организирање и унапредување на крводарителството во Република Македонија донесена од Владата на Република Македонија, Македонскиот Црвен крст е задолжен со многубројни активности, меѓу кои посебно е потребно да се истакнат следните задачи: -Континуирана здравствено-воспитна и мотивациска работа со граѓаните на Република Македонија; -Непосредна подготовка на крводарителските акции во сите средини; -Изготвување на информативно-пропаганден материјал.
Subjects

Clinical medicine

Related Organizations
Download from
lock_open