Litterær æstetisk oplevelse:Læsning, læseoplevelser og læseundersøgelser: en diskussion af teoretiske og metodiske tilgange

Book Danish OPEN
Balling, Gitte (2009)
  • Publisher: [Danmarks Biblioteksskole]
  • Subject: læseoplevelser | reading experiences

I denne afhandling undersøges læseoplevelser og deres kendetegn med henblik på at kunne foretage empiriske undersøgelser af fænomenet. Læseoplevelsen indkredses dels teoretisk med afsæt i æstetisk teori, dels empirisk med afsæt i kvalitative interviews med voksne læsere. Læseoplevelsen defineres teoretiske som en <em>litterær æstetisk oplevelse</em> og empirisk som den <em>italesatte læseoplevelse</em>.   <p>Afhandlingen besvarer følgende spørgsmål: </p><p><em>Hvilken viden foreligger der om læsning og læseoplevelser på grundlag af eksisterende læseundersøgelser? </em></p><p> </p><p><em>Hvad er en læseoplevelse og hvordan italesættes den?</em></p><p><em>Hvordan kan man udvikle en undersøgelsesstrategi, der i større grad end hidtil indkredser læsningens kompleksitet, og som tager hensyn til læsernes egne italesættelser af deres læseoplevelse? </em> </p><p>Indledningsvist indkredses viden om læseoplevelser gennem en undersøgelse af eksisterende læseundersøgelser og den udvikling, der er pågået inden for den litteratursociologiske læseforskning i årene fra 1945 til 2009. Læsning og læsningens mange elementer er belyst på forskellige måder, alt efter hvilket formål der har været styrende for de enkelte undersøgelser. Den viden, som fremkommer i en gennemgang af eksisterende undersøgelser fremtræder både fragmentarisk og mangelfuld, og kalder på en grundigere afsøgning af læseoplevelsen som fænomen.     </p><p>Den teoretiske undersøgelse af læseoplevelsen tager afsæt i filosofisk æstetik og en afsøgning af begrebet <em>æstetisk oplevelse </em>gennem teoretikere som Alexander Baumgarten, Hans-Georg Gadamer, John Dewey og Richard Shusterman. Begrebet æstetisk oplevelse udvides til at omfatte litteratur gennem inddragelse af Jan Mukařovskýs begrebsapparat, der kan placeres inden for æstetisk teori og receptionsteori, og defineres som <em>en litterær æstetisk oplevelse</em>. Den litterære æstetiske oplevelse er kendetegnet ved at udgøre et komplekst og betydningsladet fænomen, som både skaber nydelse og mishag, og oplevelse og erkendelse hos læseren. Ligeledes er den kendetegnet ved at være både subjekt- og kontekstafhængig og foranderlig i forhold til formål og funktion.</p><p>Den empiriske undersøgelse af læseoplevelsen analyserer <em>den italesatte læseoplevelse </em>med særligt henblik på <em>hvad</em> læsere fremhæver som væsentligt for læseoplevelsen og <em>hvordan</em> den italesættes. Gennem analyse af de kvalitative interviews indkredses læseoplevelsen som værende kendetegnet ved de følelser og stemninger, der aktiveres i læseren under læsningen, og ved de spor fx i form af viden og erfaring, som læsningen efterlader. Læseoplevelsen er imidlertid ikke at forstå som én oplevelse, men forandres alt efter <em>hvad</em> der læses, <em>hvornår</em> der læses og med <em>hvilket formål</em> der læses. Den italesatte læseoplevelse er kendetegnet ved at rumme en tidslig og en rumlig dimension. I afhandlingen identificeres den tidslige dimension som <em>læseoplevelsens før, nu og efter</em>, mens den rumlige dimension peger på, at læsernes udsagn kan ordnes i forhold til, om de i væsentlig grad har <em>fokus på læseren, på teksten eller på konteksten</em>.</p><p>Den teoretiske og den empiriske tilgang til læseoplevelsen etablererer samlet set en viden om læseoplevelsens mange elementer og deres indbyrdes relationer, samt en indsigt i italesættelsen struktur. Denne viden tages afsluttende i anvendelse i formuleringen af en analysestrategi til undersøgelse af læseoplevelser. </p><p>Afhandlingen bidrager til læseforskningen gennem en større forståelse af læseoplevelsen og dens væsen. Afhandlingen etablerer et samlet billede af læseoplevelsen som et kompleks fænomen, der potentielt udgør et rum til selverkendelse og udvidelse for læseren. Afhandlingen sammenfatter den eksisterende viden om læseoplevelser og supplerer med yderligere elementer og niveauer. Endelig bidrager afhandlingen med en teoretisk og empirisk funderet strategi for fremtidige læseundersøgelser. </p><p> </p><p> </p> This dissertation examines reading experiences and their characteristics with the purpose to be able to carry out empirical based studies of the phenomenon. Reading experiences is identified partly through a theoretical approach based on aesthetic theory, partly through an empirical approach based on qualitative interviews with adult readers. The reading experience is theoretical defined as a <em>literary aesthetic experience</em> and empirical defined as <em>the verbalized </em><em>reading experience</em>. <p>The dissertation answers the following questions:  </p><p><em>What knowledge exists about reading and reading experiences based on existing reading studies?</em><em> </em></p><p> </p><p><em>What is a reading experience and how is it verbalized?</em></p><p><em>How can one develop a strategy to study reading experiences that to a larger extend pinpoint the complexity of reading and takes into account the reading experience as it it verbalized by readers? </em> </p><p>Through a review of existing reading research and the development that has taken place in the field of sociological based reading studies in the years from 1945 to 2009, the existing knowledge of reading experiences is presented. Reading and the many elements in reading are high-lighted in different ways depending on the underlying motives in the different studies. The knowledge obtained through a review of existing studies appears both fragmented and inadequate, and calls for a thorough examination of the reading experience as a phenomenon.</p><p>The theoretical study of reading experiences is based on philosophical aesthetics and a search of the concept of <em>aesthetic experience</em> through academics as Alexander Baumgarten, Hans-Georg Gadamer, John Dewey and Richard Shusterman. The concept of aesthetic experience is extended to literature through the inclusion of the conceptual framework of Jan Mukařovský that can be placed in the field of aesthetic theory and reception theory and is defined as a <em>literary aesthetic experience</em>. The literary aesthetic experience can be characterized as a complex and substantial phenomenon that creates both pleasure and displeasure, and experience as well as awareness in the reader. Similarly, it is characterised by both being subject- and context-dependent and changing in relation to the purpose and function of the reading.</p><p>The empirical study of reading experience investigate <em>the </em><em>verbalized </em><em>reading experience</em> with a particular focus on <em>what</em> the readers highlight as essential to the reading experience and <em>how</em> this is verbalised.The reading experience is characterized by the emotions and moods, which it activates in the reader while reading, and by the traces in terms of knowledge and experience left in the reader. Reading experiences is not understood as one type of experience, but changes depending on <em>what</em> is read,<em> when</em> it is read and for <em>what purpose</em> it is read. The verbalised reading experience is characterized by a temporally and spatially dimension. The dissertation identifies the temporal dimension as <em>the past, the now and the after of the reading experience</em>, while the spatial dimension suggest that readers' statements can be arranged in relation to the significant <em>focus on the reader, the text or the context</em>.</p><p>The theoretical and empirical approach to the reading experience creates an overall knowledge of the many elements of the reading experience and their interconnected relations, as well as an insight into the structure of the verbalization, a knowledge which finally is applied in the formulation of an analytical approach to the study of reading experience.</p><p>The dissertation contributes to the reading research through a greater understanding of the reading experience and its nature. Further the dissertation establishes an overall picture of the reading experience as a complex phenomenon that potentially provides the reader with a space for self-awareness and self-expansion. The dissertation combines the existing knowledge about reading experiences and complements it with additional features and levels. Finally, the dissertation contributes with a theoretical and empirical foundation for future reading studies.</p><p> </p>
Share - Bookmark