Rachunek dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Chełmiec w latach 2011-2013

Master thesis Polish OPEN
Rodak, Anna;
(2015)
  • Subject: gmina | budżet | dochody gminy | wydatki gminy | deficyt budżetowy | municipality | budget | revenues municipality | expenditures municipality | budgetary deficit | zadłużenie | debt

Przedłożona praca ma na celu wskazanie źródeł i struktury dochodów budżetowych oraz charakteru wydatkowania środków budżetowych gminy Chełmiec, a także dokonanie rzetelnej oceny sytuacji finansowej wymienionej powyżej jednostki. Analiza budżetu obejmuje zakres czasowy o... View more
Share - Bookmark