publication . Master thesis . 2013

Uwarunkowania sektorowe i perspektywy rozwoju firmy "Litwiński - Transport - Sprzęt - Budownictwo"

Pociecha, Bernadeta;
Open Access Polish
  • Published: 17 Oct 2013
  • Country: Poland
Abstract
Streszczenie Analiza otoczenia konkurencyjnego, w którym działa przedsiębiorstwo, dostarcza wielu istotnych informacji o zmieniających się warunkach jego funkcjonowania. Do opracowania adekwatnych koncepcji, podejść i narzędzi zarządzania wykorzystywane są podstawowe etapy procesu zarządzania strategicznego, czyli: analiza strategiczna, projektowanie strategii i jej realizacja. W części empirycznej pracy przeprowadzono, za pomocą metody SWOT, analizę firmy "Litwiński- Transport- Sprzęt- Budownictwo". Zidentyfikowano atuty i słabości przedsiębiorstwa oraz szanse i zagrożenia płynące z otoczenia. Były one podstawą do wyciągnięcia wniosków w zakresie perspektyw roz...
Subjects
free text keywords: konkurencja, otoczenie konkurencyjne, strategia, zarządzanie strategiczne, analiza SWOT, firma "Litwiński-Transport-Sprzęt-Budownictwo", competition, competitive environment, strategy, strategic management, SWOT analysis, company "Litwiński- Transportation- Equipment- Architecture"
Any information missing or wrong?Report an Issue