Forsake ≠ tergiversate

Article Lithuanian OPEN
Sobeckis, Dainius;
(2009)
 • Journal: Logos,volume 2,009,pages200-207 (issn: 0868-7692)
 • Publisher copyright policies & self-archiving
 • Subject: Lithuania ; Christ ; Eckhart ; Essay by Lithuanian poet Donaldas Kajokas, The Old Testament, The New Testament ; Forsake ; Kajokas ; Monk ; Tergiversate

The article discusses the chapter "About the awakened monk" from D. Kajokas book "Idlenesses". It discusses the problem of repudiation. If God will help the monk, the monk will abdicate the most precious thing in his life. God helps him and in a presence of terrified br... View more
 • References (31)
  31 references, page 1 of 4

  11 Jei kitaip nenurodoma, cituojama Biblija, arba Ðventasis Raðtas. Senàjá Testamentà ið hebrajø ir aramëjø kalbø vertë Antanas Rubðys; Naujàjá Testamentà ið graikø kalbos vertë Èeslovas Kavaliauskas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 2000.

  12 Ðventasis Raðtas, Senasis ir Naujasis Testamentas. Senàjá Testamentà ið hebrajø, aramëjø ir graikø kalbø vertë Antanas Rubðys; Naujàjá Testamentà ið graikø kalbos vertë Èeslovas Kavaliauskas. – Vilnius: Katalikø pasaulis, 1998.

  13 Ðventasis Raðtas. T. 2. Senasis Testamentas. Ið lotynø kalbos vertë J. J. Skvireckas. – Vilnius: Vaga, 1990.

  14 Ðventasis Raðtas, Senasis ir Naujasis Testamentas. Senàjá Testamentà ið hebrajø, aramëjø ir graikø kalbø vertë Antanas Rubðys; Naujàjá Testamentà ið graikø kalbos vertë Èeslovas Kavaliauskas. – Vilnius: Katalikø pasaulis, 1998.

  15 Ten pat.

  16 Biblija. Senasis Testamentas. Naujasis Testamentas. Vertë Kostas Burbulys. – Vilnius: Biblijos centras „Tikëjimo þodis“, 1996.

  17 Antanas Lyberis. Sinonimø þodynas. Antrasis pataisytas leidimas – Vilnius: Lietuviø kalbos institutas, 2002, p. 36, p. 37, p. 173.

  18 Dabartinës lietuviø kalbos þodynas. IV leidimas. Vyr. redaktorius S. Keinys. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijø leidybos institutas, 2000, p. 44, p. 57, p. 223, p. 254, p. 947.

  19 S. Jankauskas. Filosofavimas kaip pasiruoðimas mirèiai // http://www.leidykla.vu.lt/inetleid/ probl/66/straipsniai/str2.pdf. 2008 11 09.

  10 Donaldas Kajokas. Dykinëjimai. – Vilnius: REGNUM fondas, 1999, p. 204.

 • Similar Research Results (1)
 • Metrics
Share - Bookmark