Czeslaw Milosz and his generation: the beginning of an exploration Publication

Article Lithuanian OPEN
Wyka, Marta;
(2006)
 • Journal: Darbai ir dienos,volume 2,006,pages79-87 (issn: 1392-0588)
 • Publisher copyright policies & self-archiving
 • Subject: Lithuania ; Biography ; Cz.Milosz ; Czeslaw Milosz ; Dostoyevsky ; Genaration ; Histoticism ; Milosz ; Modernity ; Poland

The article attempts to briefly analyse the evolution and transformations of Czeslaw Milosz’s worldviews and world perception based on the words and certain literary works of the author. His words are referred to as Milosz’s discursive declarations presented in dozens o... View more
 • References (7)

  Milosz Cz. Zicmia Ulro. Paryi, Iiistytut Litcracki, 1977. Lietuviškas leidimas: Ulro žemė / iš leiiki) kalbos vertė A.

  Grybauskas. Vilnius, Baltos lankos, 1996.

  Milosz Cz. Krotiiki. Krakow, Wydawnictwo Znak, 1988. Milosz. Cz. To. Krakow, \V)dawnictwo Znak, 2000. Lietuviškas Icidim.is: Tai / iš lcnki| kalbos vertė V. Jarutis. Vilnius, Strofa, 2002.

  Milosz Cz. Wypisy z hiiįg iiiyteczuych. Krakow, Wydawnictwo Znak, 199'1. Milosz Cz. Piesck przydrainy. Krakow, Wydawnictwo Znak, 1997; lictuvisk.is Icidini.is: l'akcičs sūnytis / iš lcnki\ kallios vertė V. Jarutis. Vilnius, Strofa, 2000.

  Milosz. Ci. Abec.iillo. Krakow, Wydawnictwo Litcrackic, 1997.

  Milosz Cz. O po<lr6iiuh w cziisie. Krakow, Wydawnictwo Znak, 2004.

  8 Tatarkiewicz \V1. O szczciciii. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003; lietuviškas leidimas: Cliarakteris ir laimė / iš lenkų kalbos vertė I. Visilevskienė. Vilnius, Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas, V)')7.

 • Metrics
Share - Bookmark