Manifestation of sport in programmes of political parties of Lithuania striving to be elected to the parliament of the republic of Lithuania for the term 2016–2020

Article Lithuanian OPEN
Mizeras, Renatas; Norkus, Stanislovas;
(2016)

Research aim: to analyse the statements reflecting the functioning of the national sport system expressed in the programmes of political parties striving to be elected to the Parliament of the Republic of Lithuania for the term 2016–2020; to explore the interest of poli... View more
 • References (10)

  LITERATŪRA 1. Coakley, J. (2007). Sports in Society: Issues and Controversies. McGraw Hill. Higher Education. 2. Dabartinės lietuvių kalbos žodynas (1993). Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla. 3. Dėl 2011-2020 metų valstybinės sporto plėtros strategijos patvirtinimo (2011). LR Seimo nutarimas. 2011 m. kovo 24 d. Nr. XI-1296. Vilnius. [žiūrėta 2011-03-03].

  Prieiga per internetą: <http://tar.tic.lt/Default.aspx?id= 2&item=results&aktoid=22FA25A7-8395-4B1F-B6EB5149504F601C> 4. Europos kultūros konvencija (2001). Valstybės žinios, 101-3599. 5. Gedvilas, V. (2014). Kelias link modernios, ekonomiškai stiprios ir saugios valstybės. Sporto mokslas, 4(78), 2-7. 6. Heinilä, K. (1991). Social meanings of sport for all.

  In: P. Oja, R. Telama (Eds.), Sport for All (pp. 439-445).

  Amsterdam: Elsevier Science Publishers. 7. IV Lietuvos sporto kongresas (2005). Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto strategija 2005-2015 metams. Vilnius: Lietuvos sporto informacijos centras. 8. Karoblis, P. (2005). Sportinio rengimo teorija ir didaktika. Vilnius: Inforastras. 9. Kavaliauskas, S. (1998). Sporto kaip socialiniokultūrinio reiškinio samprata. Sporto mokslas, 4(13), 58-65. 10. Konferencijos „Valstybės sporto politika: problemos ir jų sprendimo būdai“ rezoliucija (2007). [žiūrėta 2016- 05-03]. Prieiga per internetą: < http://www.losc.lt/lit/ rezoliucija/186> 11. Lietuvos politinių partijų programos [žiūrėta 2016-08- 03-2016-08-18]. Prieiga per internetą: http://www.vrk.

  lt/2016-seimo 12. Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymas.

  (1995, 2008). Vilnius: Lietuvos sporto informacijos centras. 13. Nacionalinė sveikatos taryba (2016). Nacionalinės sveikatos tarybos 2016 m. birželio 29 d. LR Seime organizuoto posėdžio ,,Dėl sveikatinamojo fizinio aktyvumo skatinimo politikos įgyvendinimo“ garso įrašas: http:// www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15258&p_k=1&data_ nuo=2016-06-29&data_iki=2016-06-29&p_event_id=1267 14. Poviliūnas, A. (2010). Olimpinė Lietuva 1918-2008: lūžiai, etapai, pasauliniai kontekstai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. 15. Rezoliucija „Dėl sporto politikos“ 2014 lapkričio mėn.

  Projekto Nr. XIIP-2505. Prieiga per internetą: http://www3.

  lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=487519&p_ tr2=2 16. Senn, A. E. (1999). Power, Politics and the Olympic Games. IL: Champaign, Human Kinetics. 17. Stonkus, S. (Sud.) (2002). Sporto terminų žodynas.

  Kaunas: LKKA. 18. Tamulaitienė, R. (2011). Sport phenomenon in the evolution of the country: case study. In: Сборник материалов IV Международной научно-практической коференции (pp. 272-278). Екатеринбург: УрФУ. 19. Tamulaitienė, R., Norkus, S. (2012). Lietuvos politinių partijų sporto politikos programinių nuostatų analizė. Sporto mokslas, 1(67), 20-27. 20. Taylor, J., Ogilvie, B. C. (2001). Career termination among athletes. In: R. N. Singer, H. A. Hausenblas, C. M. Janelle (Eds.), Handbook of Sport Psychology (2nd ed.) (pp. 787-809). New York, NY: Wiley. 21. Tidikis, R. (2003). Socialinių mokslų tyrimo metodologija. Vilnius: Lietuvos teisės universitetas.

  Gauta 2016-08-23 Patvirtinta 2016-09-07

 • Related Organizations (1)
 • Metrics
Share - Bookmark