publication . Article . 2011

Kompetencijų plėtra karjeros perspektyvos planavimo aspektu

Adomaitienė, Jūratė; Zubrickienė, Ilona;
Open Access Lithuanian
  • Published: 01 Jan 2011 Journal: Andragogika, volume 2,011, issue 1, pages 87-97 (issn: 2029-6894, Copyright policy)
Abstract
The paper attempts to reveal the essence of the process of career perspective planning, highlight the aspect of dynamism of modern career competence by showing the importance of its continuous development and the significance for career perspective planning. The analysis reveals the approach of teachers and lecturers towards own career competence, its development and importance for planning of own career perspective; towards reflection as the basic quality of own career development, while planning its perspective, striving for higher quality level in the field of their professional activity. The results might be useful when searching for ideas and optimal soluti...
Subjects
ACM Computing Classification System: ComputingMilieux_THECOMPUTINGPROFESSION
free text keywords: Lithuania ; Career Planning Perspectives ; Career competence ; Career planning ; Competence Development ; Reflection
Related Organizations
24 references, page 1 of 2

Adamonienė, R., Daukilas, S., Krikščiūnas, В., Maknienė, I., Palujanskienė, A. (2001). Profesinio ugdymo pagrindai. Vilnius: Petro ofsetas. [OpenAIRE]

Adomaitienė, J., Zubrickienė, I. (2010). Learner's reflections from the viewpoint of competence development. Tdtai, Nr. 2. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, p. 85-97. [OpenAIRE]

Adomaitienė, J., Zubrickienė, I., Teresevičienė, M . (2008). Profesinis mokytojų ir dėstytojų tobulėjimas, atliekant veiklos tyrimus. Profesinis rengimas. Tyrimai ir realijos, Nr. 15. Kaunas: VDU leidykla, p. 10-21. [OpenAIRE]

Arnold, J. (1997). Managing Careers into the 21"Century. London: Paul Chapman Publishhing Ltd.

Bader, R. (1995). Lehrer an beruflichen schulen. In: Arnold, Ralf / Lipsmeier, Antonius (Hrsg): Handbush der Berufsbildung. Opladen: Lcstc und Budrich, S. 319-320.

Hargrcavcs, Л. (1999). Keičiasi mokytojai, keičiasi laikai. Vilnius: Tyto Alba.

Herring, J. E. (1998). Informacinių įgūdžių ugdymas mokykloje. Vilnius: Gamclis.

Jovaiša, Т., Show, S. (1998). Žvilgsnis į bendrųjų gebėjimų ugdymą Rytų ir Centrinėje Europoje (partnerių šalyse). Profesinis rengimas. Tyrimai ir realijos, Nr. 1. Kaunas: VDU leidykla, p. 30-47.

Jucevičius, R. (1998). Strateginis organizacijų vystymas. Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras.

Kirby, J., Žydžiūnaitė, V. (1999). Bendrieji gebėjimai. Profesinio mokymo reformos. Vilnius.

Ručinskienė, R. (2003). Ugdymo karjerai metodologija. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla.

Rvedaravičius, J. (2006). Organizacijų vystymosi vadyba. Kaunas: VDU leidykla.

Laužackas, R. (2005). Profesinio rengimo metodologija. Kaunas: V D U leidykla.

Laužackas, R., Pūkelis, K. (2000). Kvalifikacija ir kompetencija: samprata, santykis bei struktūra profesijos mokytojo veiklos kontekste. Pmfesinis rengimas. Tyrimai ir realijos, Nr. 3. Kaunas: V D U leidykla, p. 10-17.

Petkevičiūtė, N. (2006). Karjems valdymas. Kaunas: V D U leidykla.

24 references, page 1 of 2
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue