Essay on the history of Lithuanian anatomical terminology

Article Lithuanian OPEN
Česnys, Gintautas;
(2002)

The history of Lithuanian anatomical terminology begins in 1620, when a Polish-Latin-Lithuanian dictionary by Konstantinas Sirvydas (1579-1631) was published. In the first publicistic writings in medicine, Vincas Kudirka (1858-1899) used some anatomical terms that have ... View more
 • References (15)
  15 references, page 1 of 2

  A s t r a u s k a s V. ir kt. 1980: Medicinos terminų žodynas, Vilnius.

  A v i ž o n i s P. 1929: Senatviškieji akių pakitimai. - Kosmos 1.

  A v i ž o n i s P. 1940: Akių ligų vadovas, Kaunas.

  B a s a n a v i č i u s J. Anatomijos ir medicinos vardyno medžiaga (rankraštis), Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto rankraštynas, P-2-62S.

  B u t r i m a i t ė I. 2000: Sirvydo žodynas - lietuviškos anatominės terminologijos šaltinis. - Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Studentų mokslinės draugijos LH konferencija, 2000 m. gegužės 8-12 d. Programa ir pranešimų santraukos, Vilnius.

  J u r g u t i s A. 1965: Osteologija, Vilnius.

  J u r g u t i s A. ir kt. 1967: Žmogaus anatomija, Vilnius.

  K u d i r k a V. 1889,1895: Hygiena: I. Arbata. II. Kava. III. Tabakas. IV. Alkogolis ir alkogolizmas. - Varpas, 1889, 1-3, 8-11; 1895, 9-11.

  P a v i 1 o n i s S. 1993: Lietuviškosios anatomijos terminologijos evoliucijos apybraiža. -Acta musei historiae medicinae etpharmaciae Lituaniae 1.

  P a v i l o n i s S . . V a i t i l a v i č i u s A. 1959,1960: Kai kurių lietuviškų medicinos terminų kritinė apžvalga. - Sveikatos apsauga, 1959, 3; 1960, 10.

 • Metrics
Share - Bookmark