Impact of a student's basket on work organization in schools

Article Lithuanian OPEN
Zaleckienė, Lina; Šaparnis, Gintaras;
(2006)
 • Journal: Jaunųjų mokslininkų darbai, volume 2,006, issue 2 (9), pages 121-128 (issn: 1648-8776)
 • Publisher copyright policies & self-archiving
 • Subject: Lithuania ; student's basket ; work organization in a school ; head teachers and deputy head teatchers
  acm: ComputingMilieux_COMPUTERSANDEDUCATION

Support of the education system and its use of resources are being reformed in order to help the system to better adapt to free market and ensure its higher quality and better accessibility to it. Formation of a student's basket is assessed positively but head teachers ... View more
 • References (14)
  14 references, page 1 of 2

  1. Jankūnaitė В., Rupainienė V., 2003, Europinių projektų įtakos esminius pokyčius patiriančios šalies švietimui ypatumai. Socialiniai mokslai. Nr. 2 (39). Kaunas: Kauno technologijos universitetas. P. 7-11.

  2. Laurinčiukienė L., 2006, Švietimas ir mokslas 2005- aisiais. Informacinis leidinys. Švietimo naujienos. Nr.l (216). P. 6-7.

  3. LR švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas. Valstybės žinios, 2003, Nr. 63-2853.

  4. Malinovskis A., 2006, Mokinių pažintinės ekskursijos. ŠMM informacija [žiūrėta 2006-02-04]. Prieiga per internetą:< http://www.smm.lt/fit/ naujienos/pranesimai.htm?id=1091 >.

  5. Moksleivio krepšelis, 2006, TVK Žinios [žiūrėta 2006-01-21]. Prieiga per internetą: < http://www.tvk.1t/print.php7news.l 128 >.

  6. Mokymo lėšų naudojimo metodinės rekomendacijos, 2004, Pritarta LR švietimo ir mokslo ministro 2004 m. sausio 15 d., įsakymu Nr. ISAK-41.

  7. Nacionalinis švietimo plėtotės raportas, 2002, [žiūrėta 2005-10-11]. Prieiga per internetą: <http://www.smm.lt/svietimo_bukle/docs/apzvalgo s/RAPORTAS__taisymai_.pdf >.

  8. Nutarimas Nr. 785 „Dėl bendrojo lavinimo mokyklų finansavimo reformos priemonių įgyvendinimo". Valstybės žinios, 2001, Nr. 57-2040.

  9. Nutarimas Nr. 1520 „Dėl bendrojo lavinimo mokyklų finansavimo reformos nuostatų patvirtinimo". Valstybės žinios, 2001, Nr. 106-3810.

  10. Pruskus V., 1997, Švietimo kokybės matavimas: laiko iššūkiai ir būtinumas. Lietuvos mokyklai - 600 metų. Konferencijos medžiaga. Т. II. Vilnius. P. 182-194.

 • Related Organizations (1)
 • Metrics
Share - Bookmark