publication . Article . 2014

Wistycze – Cistercian artistic culture in the Grand Duchy of Lithuania

Zgliński, Marcin;
Open Access Polish
  • Published: 01 Jan 2014 Journal: Menotyra, volume 2,014, issue 1, pages 34-52 (issn: 1392-1002, Copyright policy)
Abstract
The text regards an artistic culture of a Cistercian abbey in Wistycze. It discusses the history of the abbey including its fate after suppression by the Orthodox Church in 1831 and attempts of revendication in the mid-war period. The author dates the design of the church to ca. 1679–1697 linking it to the Warsaw artistic milieu, possibly Isidore Affaitati or Jan Chrzciciel [Giovanni Battista] Ceroni, while its façade of 1748 has been attributed to Józef Fontana (III). Analysis of the previously unknown photographs from before 1939 which represent i.a. the rococo high altar from about the middle of the 18th c. allows to illustrate its relationship to art objects...
Subjects
free text keywords: Lithuania ; Law in the Grand Duchy of Lithuania ; Cistercian ; Sacral architecture ; Wistycze ; Isidore Affaitati ; Jan Chrzciciel Ceroni ; Józef Fontana (III) ; Jan Eliasz Hofman ; Icon of Mother Mary Wistyckiej ; Miraculous image of Mother Mary
29 references, page 1 of 2

1. Aleksandrowicz,  W. Ikony Matki Boskiej fundacji przedstawicieli książęcych elit Wołynia XVI wieku, [w:] LDK sakralinė dailė: atodangos ir naujieji kontekstai. Acta Academiae Artium Vilnensis. T. 51. Vilnius, 2008.

3. Архітектура Белорусі. Нарысы эвалюціі ва ўсходнеславянским і еўрапейским кантксце. Red. A. I. Лакотка. T. 2. Мінск, 2006.

4. Boberski, W. Maryjne sanktuarium karmelitów w Białyniczach. Architektura i sztuka białoruskiej Częstochowy, [w:] Sztuka kresów wschodnich. T. VI. Kraków, 2006.

5. Charkiewicz, J. Tobą raduje się całe stworzenie... ikonografia Matki Bożej w Prawosławiu. Warszawa, 2007.

6. Cystersi w Szczyrzycu. Historia i kultura. Katalog wystawy w Galerii „Dawna Synagoga”, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu październik-grudzień 2000. Nowy Sącz. 2000: 18-19. Hasło katalogowe opr. M. T. Maszczak.

7. [Czerwijowski,  Z.]. Nowe przyczynki do sprawy kościoła w Wistyczach. Czy chodzi o szerzenie obrządku wschodniego? Warszawski Dziennik Narodowy. 4. I. 1938.

8. Die Cisterienser in Litauen (Kurze Notizen). Cisterienser-Chronik. 1890. 12.

10. Gach, P. P. Kasaty zakonów na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska 1773-1914. Lublin, 1984: 155.

11. Ginie cenny zabytek. Kościół w Wistyczach w ruinie. Warszawski Dziennik Narodowy. 30.12.1937. Nr. 357.

12. Janauscheck, L. Mittheilungen über das Kloster Wistycze. Cistercienser-Chronik. 1890. 2.

13. Janocha, M. Ikony w Polsce. od średniowiecza do współczesności. Warszawa, 2008.

14. Іканапіс Заходняга Палесся XVI-XIX стст. Red. В. Ф. Шматаў. Мінск, 2005: 89-90.

16. Karpowicz, M. Architekt królewski Isidoro Aafitati (1622-1684). Warszawa, 2011.

17. Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. VIII, z. 2. Powiat Biała Podlaska. Opr. K. Kolendo-Korczakowa, A. Oleńska, M. Zgliński. Warszawa, 2006.

18. Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. Seria Nowa. T. XI. Miasto Warszawa, cz. 2. Nowe Miasto. Red. M. KałamajskiejSaeed. Warszawa, 2001.

29 references, page 1 of 2
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue