publication . Article . 2003

Kalėjimo kapeliono Juozo Baltramonaičio dienoraštį (1942-1944) suradus

Open Access Lithuanian
  • Published: 01 Jan 2003 Journal: Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, volume 2,003, pages 528-622 (issn: 1392-0502, Copyright policy)
Abstract
Juozas Baltramonaitis - varguolių kunigas / Vaclovas Aliulis, p. 517-527 -- Kunigas J. Baltramonaitis sovietų saugumo gniaužtuose / Arūnas Streikus, p. 527-528 -- Dienoraštis (1942-1944). Vilniaus S.D.K. [Sunkiųjų darbų kalėjimo] kronika / Juozas Baltramonaitis, p. 528-622. The publication presents the diary of priest Juozas Baltramonaitis with introductory articles by priest Vaclovas Aliulis and historian Arūnas Streikus. In addition, several letters, written by J. Baltramonaitis to NKGB in 1944 are enclosed. A. Aliulis reviews the biography of J. Batramonaitis (1907-1967), provides personal reminiscence on meetings with him during the first post-war years. A. ...
Subjects
free text keywords: Lithuania
54 references, page 1 of 4

IX.12. Pirmas mano apsilankymas pas kalinius buvo ligoninėje. Pa-

rai gydymo reikalingi kaliniai. Pavyzdžiui, šiandien ligoninėje radau 2

IX.13. Antrosios pamaldos kaliniams. Dalyvavo jau gausiau ir kali-

niai, ir tarnautojai. Gražus buvo vaizdas, kai šv. Mišių metu 7 kaliniai ėjo

IX.14. Šiandien jau užeinu į vienuolių: tėvų, brolių, klierikų kameras.

Jie Lukiškėse nuo šių metų pavasario. Apgyvendinti II korpuse, 19, 20 ir

24 kamerose, iš viso 48 asmenys. Pavardės šitokios:

A. Karmelitai: 1. Gleczman Silvester, Pater 9. Ogorzelec Joanes, Pater 2. Gdowski Andreas, Pater 10. Kozera Karolus, Pater 3. Bielica Franciscus, Pater 11. Frzeciak Eliseus, Pater 4. Sapata Raymundus, Pater 12. Bogdanik Kaz., Frater 5. Klaczak Joanes, Pater 13. Chucherko Jon., Frater 6. Zurek Henricus, Pater 14. Dambrowski V., Frater 7. Poremba Johanes, Pater 15. Wiosna Aloysius, Frater 8. Walczak Theofilius, Pater 16. Stojek Stan, Frater

B. Jėzuitai: 1. Dzierzek Steph., clericus 2. Kalkowski Kaz., clericus 3. Michalski Stan., clericus 4. Vieteska Joseph, clericus 5. Maciejowski Tad., clericus 6. Kot Aleks., clericus 7. Charytański Jon, clericus 8. Mielnik Pr., Frater 9. Nazaruk Adam, Frater 10. Piekarski Joseph, Frater 11. Sobkowiak Edm., Frater 12. Karbowiak Kaz., Frater 4. Konarzewski Vict., Frater 5. Andrzejewski Aleks., Frater 6. Pawełkowicz Fel., Frater

E. Misijonariai: 1. Sowiński Joseph, Superior Pater 2. Myszka Joannes, Pater 3. Łada Joseph, Pater 4. Kuczera Paul., Pater 5. Zieliński Jopseph, Pater 6. Koneczni Aloiz, Pater 7. Ciszowski St., Pater 8. Kondratowicz St. Frater 9. Chadzidło Lud., Frater 10. Danilewicz Lad., Frater 11. Łuksza Lad., Frater 12. Siedler Henr., Frater 13. Bisluk Fr., Frater

X.27. Šiandien atvarė kalėjiman sugaudytus iš miesto 200 su viršum

X.28. Žydelių kameros prastai atrodo, jie gauna pusę davinio, bet pri-

X.29. Labai nesmagiai jaučiasi Kirulis ir Breiva, nuteisti mirti, nes

nuo X.14 iki šios dienos dar vis negauna atsakymo į paduotuosius malo-

X.30. Šiandien išvežė vokiečiai 16 vienuolių, sako, į Išlaužo parapijoje

54 references, page 1 of 4
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue