Systematicity of the presentation of derivates in "Bendrinės lietuvių kalbos žodynas" (Dictionary of standard Lithuanian)

Article Lithuanian OPEN
Murmulaitytė, Daiva;
(2012)
 • Journal: Kalbos kultūra,volume 2,012,pages71-91 (issn: 0130-2795)
 • Subject: Lithuania ; Derivate ; Defining dictionary ; Sistematicity ; Underlying word ; Dictionary entry

The Lithuanian language institute is using new methods in preparation of "Bendrinės lietuvių kalbos žodynas" (Dictionary of Standard Lithuanian) the concept of which emphasizes the principle of systematicity - one of the main requirements of a quality dictionary. This a... View more
 • References (15)
  15 references, page 1 of 2

  ffEĮI,, - a ; M . 1. O T C I I oTiia H H H M a T e p u . 2. PA3Z. CTapbifi n e n o B e K , C T a p u n . 3 . M H . : FLĖFLBI, -OB. TIIO/TK, JKHBiiiHe B C T a p H H y , n p e f l K H . ĮJedbi u npadedm; omųu u dedu ( n p e f l K H ) . [ . . . ] < J Į e j K a . - H ; MH. pod. - A O K , dam. - f l K a M ; M. JLACK. ( 1 - 2 3 H . ) . ^ Į e j K H H . - a , - o . Ą e a o B . - a , - o . H e j O B C K H H . - a n , - O E . /Į. cnocoG (cTapbifi, HcnHTaHHbiS). flgflfiK, - f l K a ; M . PA3Z. ( 2 3 H . ) . Remna. - H ; M . /7ac/c. ( 1 - 2 3 H . ) . FJęrrynHH, - a , - o . J e f l y n i K a ( C M . ) . n o - a e n o B C K H . uapen. [ E T C P i l ] ;

  p a a i š k i n t i , paaiškina, paaiškino vksm. 1. (ką, kas, kam) raštu ar žodžiu išdėstyti, kad paaiškėtų, būtų suprantama: Gerai paaiškinti pamoką (mokiniams). Kalbėtojas paaiškino savo siūlymą. Kiek paaiškini, ir supranta. \ prk.: Tai viską paaiškina. 2. sngr. (kas, ką) atskleisti, sužinoti: Sprendimo būdus pasiaiškinkite patys. 3. sngr. pasiteisinti: Pasiaiškinkite, kodėl taip pasielgėte.

  DŽ: 1954: Dabartinės lietuvių kalbos žodynas. Ats. red. J. Kruopas. 1 leidimas, Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla.

  DŽ2 1972: Dabartinės lietuvių kalbos žodynas. Ats. red. J. Kruopas. 2 leidimas, Vilnius: Mintis.

  DŽ4 2000: Dabartinės lietuvių kalbos žodynas. Vyr. red. S. Keinys. 4 leidimas, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas.

  DŽ6e 2006: Dabartinės lietuvių kalbos žodynas. Vyr. red. S. Keinys. 6 (elektroninis) leidimas, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas.

  LKŽe 2005: Lietuvių kalbos žodynas 1-20 (elektroninis variantas). Vyr. red. G. Naktinienė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. Prieiga per internetą: <www.lkz.lt>.

  DLKG 1996: Dabartinės lietuvių kalbos gramatika. Red. V. Ambrazas. 2 leidimas, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla.

  Jakaitienė E. 2005: Leksikografija, Vilnius: M o k s l o ir enciklopedijų leidybos institutas.

  KTŽ 1990: K. Gaivenis, S. Keinys. Kalbotyros terminų žodynas, Kaunas: Šviesa.

 • Similar Research Results (2)
 • Metrics
  No metrics available
Share - Bookmark