Brand marketing model on social networks / Prekės ženklo rinkodaros modelis socialiniuose tinkluose

Article English OPEN
Jezukevičiūtė, Jolita; Davidavičienė, Vida;
(2014)
 • Publisher: Vilnius Gediminas Technical University
 • Journal: Mokslas: Lietuvos Ateitis, volume 2,014, issue 1, pages 120-127 (issn: 2029-2341, eissn: 2029-2252)
 • Publisher copyright policies & self-archiving
 • Identifiers: doi: 10.3846/mla.2014.15
 • Subject: image | Q | Lithuania ; Brand ; Consumers ; Image ; Marketing model ; Organizations ; Reputation ; Social networks | T | social networks | Science | organizations | consumers | marketing model | Technology | brand

The paper analyzes the brand and its marketing solutions onsocial networks. This analysis led to the creation of improvedbrand marketing model on social networks, which will contributeto the rapid and cheap organization brand recognition, increasecompetitive advantage a... View more
 • References (24)
  24 references, page 1 of 3

  Brodie, R. J.; Whittome, J. R. M.; Brush, G. J. 2009. Investigating the service brand: a customer value perspective, Journal of Business Research (62): 345-355. http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2008.06.008

  Buzzel, R. D.; Gale, B. T. 1987. The PIMS principles. New York: Free Press.

  Castells, M. 2006. Informacijos­amžius:­ekonomika,­visuomenė­ ir kultura. Tapatumo galia. II tomas. Kaunas: Informatika ir poligrafija.

  Chernatony, de L. 1999. Brand management through narrowing the gap between brand identity and brand reputation, Journal of Rinkodar Management 15: 157-179.

  Danaitis, K. S.; Usovaitė, A. 2012. Vizuali komunikacija: kompiuterinės grafikos įrankių taikymas, kuriant logotipą, Santalka:­Filosofija,­ Komunikacija 20(1): 78-90.

  Davis, J. 2010. Architecture of the personal interactive homepage: constructing the self through MySpace, New Media Society 12(7): 1103-1119. http://dx.doi.org/10.1177/1461444809354212

  Drūteikienė, G. 2004. Organizacijos įvaizdis ir reputacija: sąvokų konceptualizacijos problema, Informacijos mokslai 28: 53-58. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.

  Fraser, M.; Dutta, S. 2010. Mano virtualieji aš: kaip socialiniai tinklai­keičia­gyvenimą,­darbą­ir­pasaulį. Vilnius: Eugrimas.

  „Google“ internetinė svetainė [interaktyvi], [žiūrėta 2013 m. lapkričio 28 d.]. Prieiga per internetą: https://www.google.lt.

  Gudačiauskas, D. 2004. Prekės­ženklo­kaip­nematerialaus­turtovertinimas: daktaro disertacija. Vilniaus Gedimino technikos universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika − 04S.

 • Metrics