Altruistinės pozicijos formavimas : etnopedagoginės ir hodegetinės koncepcijos

Article Lithuanian OPEN
Lileikis, Saulius;
(2005)
 • References (29)
  29 references, page 1 of 3

  1. Aramavičiūtė V. (1996). Dvasingumas ir meilė // Acta paedagogica Vilnensia Nr. 3, p. 67-85.

  2. Aramavičiūtė V. (1997). Dorovinis auklėjimas mokykloje // Katalikiškos mokyklos bendruomenės kūrimas. Mokytojo kataliko pilietinė pozicija. Kaunas: VDU, p. 72-80.

  3. Aramavičiūtc V. (1998). Aukštesniųjų klasių moksleivių dvasingumo raidos aspektai // Acta paedagogica Vilnensia Nr. 5, p. 93-105.

  4. Aramavičiūtė V. (2005). Auklėjimas ir dvasinė asmenybės branda. Vilnius: „Gimtasis žodis".

  5. Bakutytė R. (1993). Žmoniškumo ugdymo galimybės // Dorinis ugdymas: teorija ir praktika. Šiauliai: ŠPI, p. 75-76.

  6. Bitinas Br. (2000). Ugdymo filosofija. Vilnius: „Enciklopedija".

  7. Bitinas Br. (2002). Pedagoginės diagnostikos pagrindai. Vilnius: „Parama".

  8. Bitinas Br. (2004). Hodegetika. Auklėjimo teorija ir technologija. Vilnius: „Kronta".

  9. Gailienė I., Sabienė I. (1993). Kai kurie aukštesniųjų klasių mokinių vertybinių orientacijų aspektai // Dorinis ugdymas: teorija ir praktika. Šiauliai: ŠPI, p. 43-44.

  10. Jautakytė R. (1993). Liaudies kūrybos įtaka vaiko asmenybės ugdymui // Dorinis ugdymas: teorija ir praktika. Šiauliai: ŠPI, p. 112-113.

 • Metrics
Share - Bookmark