publication . Article . 2010

Aprangos ir tekstilės pramonės konkurencinė situacija

Jansevičiūtė, Daina;
Open Access Lithuanian
  • Published: 01 Jan 2010 Journal: Mokslas - Lietuvos ateitis, volume 2,010, issue 2, pages 18-24 (issn: 2029-2252, Copyright policy)
Abstract
This paper is up for discussing the composed competitive situation of Lithuanian clothing and textile industry. Author concisely proposes aspects of competitive ability conception, explores the main statistical information illustrating importance of clothing and textile industry in all manufacturing and economics. Willing to accomplish a statistical data analysis of trade clothing and textile industry competitors and advantages which they have and which influence Lithuanian clothing and textile enterprises competitive situation in the local and foreign markets are presented. This article deals with discussion about Lithuanian clothing and textile industry possib...
Subjects
ACM Computing Classification System: ComputingMethodologies_COMPUTERGRAPHICSGeneralLiterature_MISCELLANEOUS
free text keywords: Lithuania ; Competitive ability ; Competitive advantages ; Competitive situation ; Export ; Import ; Industry of clothing and textile
20 references, page 1 of 2

Ginevičius, R.; Krivka, A. 2008. Optimali rinkos struktūra: laisva konkurencija ir vartotojų suverenumas, Verslas: teorija ir praktika [Business: Theory and Practice] 9(4): 306- 312. doi:10.3846/1648-0627.2008.9.306-312

Ginevičius, R.; Krivka, A. 2009. Verslo koncentracijos Lietuvos ekonomikoje tyrimas, Verslas: teorija ir praktika [Business: Theory and Practice] 10(3): 191-203. doi:10.3846/1648- 0627.2009.10.191-203 [OpenAIRE]

Jucevičius, R.; Jucevičius, G.; Kriaučionienė, M.; Šajeva, S. 2006. Lietuvos ekonomikos augimo ir konkurencingumo šaltinių (veiksnių) kompleksinė studija [interaktyvus]. [žiūrėta 2009-10-20]. Prieiga per internetą: http://www.ukmin.lt/lt/strategija/doc/Kompleksine%20studija-2006_03_09-galutine.doc.

Jucevičius, R.; Monkevičienė, Z.; Rybakovas, E.; Šajeva, S. 2009. Lietuvos tekstilės gaminių gamybos ir drabužių siuvimo pramonės konkurencingumo studija. Taikomasis mokslinis darbas [interaktyvus], [žiūrėta 2009 m. lapkričio mėn.]. Prieiga per internetą: <http://www.lepa.lt/lt/ Konkurencingumas.html>.

Jucevičius, R.; Rybakovas, E.; Šajeva, S. 2007. Lietuvos pramonės ir verslo klasterių žemėlapis [interaktyvus], [žiūrėta 2009 m. lapkričio mėn.]. Prieiga per internetą: <http://www.ukmin.lt/lt/veiklos_kryptys/pramone_ir_versla s/pramone/doc/Ataskaita.pdf>.

Juozaitienė, L. 2005. Lietuvos tekstilės ir aprangos sektoriaus konkurencingumo veiksnių kitimo tendencijų įvertinimas. Socialiniai tyrimai [Social Researches] 1(5): 87-94. [OpenAIRE]

Kilduff, P.; Chi, T. 2007. Analysis of comparative advantage in the textile complex. A study of Eastern European and former Soviet Union nations, Journal of Fashion Marketing and Management 11(1): 82-10. doi:10.1108/13612020710734427

Klimašauskienė, D. 2007. Konkurencijos samprata ekonomikos teorijoje, Ekonomika [Economics] 79: 109-123. [OpenAIRE]

Korsakienė, R. 2004. Konkurencinis pranašumas: dviejų požiū- rių sintezė, Verslas: teorija ir praktika [Business: Theory and Practice] 2(5): 52-58.

Lau, Chi-Keung; To, Kin-Man; Zhang, Zh.; Chen, J. 2009. Determinants of competitiveness: observations in China's textile and apparel industries, China & World Economy 17 (2): 45-64. doi:10.1111/j.1749-124X.2009.01141.x

Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacija. 2008. Lietuvos aprangos ir tekstilės pramonės strategija ir LATIA ilgalaikės veiklos programa 2009-2013 m. [interaktyvus], [žiūrėta 2009-10-20]. Prieiga per internetą: <http://www.latia.lt/docs/empty/Galutine%20ataskaita_LA TIA%202008%2011%2018.pdf>.

Miškinis, A.; Kasnauskienė, G.; Mockaitis, A.; Vaiginienė, E. 2005. Tekstilės importo liberalizavimo poveikio Lietuvos tekstilės ir siuvimo pramonės įmonėms bei jų konkurencingumui analizė ir pasiūlymai dėl šio sektoriaus konkurencingumo didinimo [interaktyvus], [žiūrėta 2009 m. rugsėjo mėn.]. Prieiga per internetą: <http://www.ukmin.lt/lt/>.

Miškinis, A.; Kasnauskienė, G.; Vaiginienė, E. 2006. Pasikeitusio prekybos režimo poveikis Lietuvos tekstilės ir siuvimo pramonei, Ekonomika [Economics] 73: 68-82. [OpenAIRE]

Sabonienė, A. 2009. Lithuanian export competitiveness: comparison with other Baltic States, Inzinerine Ekonomika - Engineering Economics (2): 49-57. [OpenAIRE]

Simanavičienė, Ž.; Šimberiova, I.; Bruneckienė, J. 2007. Regionų konkurencingumo vertinimo teoriniai aspektai, Ekonomika [Economics] 77: 68-81. [OpenAIRE]

20 references, page 1 of 2
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue