publication . Article . 2010

Career competences and importance of their development in planning of career perspective

Adomaitienė, Jūratė; Zubrickienė, Ilona;
Open Access English
  • Published: 01 Jan 2010 Journal: Tiltai, volume 2,010, issue 4 (53), pages 87-99 (issn: 1392-3137, Copyright policy)
Abstract
Attempts are made in this article to reveal the essence of the process, related to the planning of career perspective, to highlight the aspect of dynamism in modern career competence, demonstrating importance and significance of its continuous development for planning of career perspective. Analysis is developed, introducing attitude of teachers and lecturers towards competence of their own career, its development and significance, planning perspective of one’s own career; towards reflection as basic peculiarity in development of one’s own career, planning its perspective, striving for higher qualitative level in the sphere of one’s own vocational activity. Resu...
Subjects
ACM Computing Classification System: ComputingMilieux_THECOMPUTINGPROFESSIONComputingMethodologies_GENERAL
free text keywords: Lithuania ; Career competence ; Competence ; Planning of career perspective ; ]career competence
Related Organizations
23 references, page 1 of 2

Adamonienė, R., Daukilas, S., Krikčiūnas, B., Maknienė, I., Palujanskienė, A. (2001). Profesinio ugdymo pagrindai. Vilnius: Petro ofsetas. [OpenAIRE]

Adomaitienė, J., Zubrickienė, I. (2010). Learner's reflections from the viewpoint of competence development. Tiltai 2: 85-97. Klaipėdos universiteto leidykla. [OpenAIRE]

Adomaitienė, J., Zubrickienė, I., Teresevičienė, M. (2008). Profesinis mokytojų ir dėstytojų tobulėjimas, atliekant veiklos tyrimus. Profesinis rengimas. Tyrimai ir realijos 15: 10-21. Kaunas: VDU leidykla. [OpenAIRE]

Arnold, J. (1997). Managing Careers into the 21st Century. London: Paul Chapman Publishing Ltd.

Bader, R. (1995). Lehrer an beruflichen schulen. In: A. R. Lipsmeier, Antonius (Hrsg). Handbush der Berufsbildung. Opladen: Leste und Budrich, S. 319-320.

Hargreaves, A. (1999). Keičiasi mokytojai, keičiasi laikai. Vilnius: Tyto alba.

Herring, J. E. (1998). Informacinių įgūdžių ugdymas mokykloje. Vilnius: Garnelis.

Jovaiša, T., Show, S. (1998). Žvilgsnis į bendrųjų gebėjimų ugdymą Rytų ir Centrinėje Europoje (partnerių šalyse). Profesinis rengimas. Tyrimai ir realijos 1: 30-47. Kaunas: VDU leidykla.

Jucevičius, R. (1998). Strateginis organizacijų vystymas. Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras.

Kirby, J., Žydžiūnaitė, V. (1999). Bendrieji gebėjimai. Vilnius: Profesinio mokymo reformos.

Kučinskienė, R. (2003). Ugdymo karjerai metodologija. Klaipėdos universiteto leidykla.

Kvedaravičius, J. (2006). Organizacijų vystymosi vadyba. Kaunas: VDU leidykla.

Laužackas, R. (2005). Profesinio rengimo metodologija. Kaunas: VDU leidykla. [OpenAIRE]

Laužackas, R., Pukelis, K. (2000). Kvalifikacija ir kompetencija: samprata, santykis bei struktūra profesijos mokytojo veiklos kontekste. Profesinis rengimas. Tyrimai ir realijos 3: 10-17. Kaunas: VDU leidykla.

Petkevičiūtė, N. (2006). Karjeros valdymas. Kaunas: VDU leidykla. [OpenAIRE]

23 references, page 1 of 2
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue