publication . Article . 2008

An attempt to research anew the cartulary (kslega danin) of Grand Duke Casimir of Lithuania

Saviščevas, Eugenijus;
Open Access Lithuanian
  • Published: 01 Jan 2008 Journal: Istorijos šaltinių tyrimai, volume 2,008, pages 115-173 (issn: 2029-0705, Copyright policy)
Abstract
An exceptional interest of the cartulary of Grand Duke Casimir of Lithuania is due to two circumstances. First, this book which is included into the complex of sources, known as the Lithuanian Metrica, is the oldest one belonging to the chancery of the Grand Duchy of Lithuania (henceforth GDL). Second, Grand Duke Casimir's cartulary is the most important source for studying the nobility of the GDL in the mid-fifteenth century, presenting an extensive list of dukes, noblemen and their domains. Unfortunately, the use of this source is rather restricted owing to its peculiar structure. The cartulary consists not of charter texts themselves, as given to noblemen of ...
Subjects
free text keywords: Lithuania ; Lithuanian Metrica ; cartulary

2 J oKyMeunm MOCKOGCKOZO apxiwa Muuucmepctnea locmniiuu, t. 1, noa pe^aKitucio M . ,ZJ,OBnap3anoribCKoro, MocKBa, 1897 [toliau - DMAMJu], p. 1-62. JIumoecKaa Mempuna. Omdai nepobi . Tacmb nepeast: Kurnu 3anuce . TOM nepeuit (PyccKaa iicTopii'iccKaa 6n6jinoTCKa), t. 27, nofl pco;aKu.Licio Vi. H. Jlanno, CanKT-ricTep6ypr, 1910, p. 1-125; Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 3 (1440-1498). Užrašym knyga 3, pareng L. Anužyt ir A. Daliulis, Vilnius, 1998 [toliau - LM 3-ioji UIK], p. 19-70.

3 M . ,Z oBnap-3anojiLCKiiii, [ B B c a c i m c ] , DMAMJu, p. VI-XIV.

4 A. ilcincKi, „Cnpo6a Kpi>iTwliiiara BbmytDiiLiia Kiiiri aaiiiii BaJikara KIIJHH Ka3iMipa", Incnibiinym EeiapycKae Ky.ibtnypbt. 3anicKi addsejy ey.\tanimapitbix uaayK, kn. 3, IIpauM IUIHCLI ricToptii, t. 2, MCHCK, 1923, p. 153-205.

5 H. T. Bcpc/KKOB, JIumoecKOH MemptiKa KOK ucmopmecKu ucmouuuK, MocKBa, Jlciiinirpaa, 1946, p. 7 1 - 7 8 .

5 0 J gyvenimo laikui datuoti pasitelk me iki šiol nepasenusi J. Wblffo studij : Kniaziowie litewsko-rusey od konca XIV wicht, Warszawa, 1895.

5 1 D l šios priežasties vert t atsargiai vertinti Alcsio Grušos teiginius apie „naujo tipo LDK kanceliarijos" veiklos pob d , išryšk jusi pa ioje Kazimiero Jogailai io valdymo pradžioje. A. I. Tpyma, Kan iMupun Bniimca Kiiiicmaa JlimoycKaca 4Q-x codoy XV- nepina ft IIOJOIIM XVI cm., MincK, 2006, p. 3-8. XV a. penktojo dešimtme io LDK kanceliarijos veiklos ypatyb , ko gero, buvo ne tiek padažn j s suteikties rašt išdavimas (kaip mat me, ilgainiui išduodam suteik i rašt sumaž jo), kiek pastangos kaupti žinias apie suteiktis. Tai dar netgi ne registravimas!

5 2 O. Halccki, Litwa, Rus i Žmudž jako cz šci skladowe Hlelkiego Ksicstwa Lilewskiego, Krakow, 1916. S. C. Rowcll, „Išdavyst ar paprasti nesutarimai? Kazimieras Jogailaitis ir Lietuvos diduomen 1440-1481 metais", Lietuvos valstybe XII-XVM a., Vilnius, 1997, p. 45-74.

9 6 Žr. H. CyJiKOBCKa-KypaceBa, „HTimcpapiifi", p. 298. Taip pat žr. SA 454.

9 7 Indikcija nurodyta klaidingai: turi b ti ne 4, o 14. Žr. nuorod prie SA 153 apie Tautvil Mantautait . Žr. ir nuorod Vilni ; II. CyjiKOBcra-KypaceBa, „ITniiiepapiiii", p. 278.

9 8 Apie paantrašt žr. H. T. Bepc>KKOB, op. cit., p. 163, 68 nuoroda. Jo manymu, tai 1463 metai.

9 9 Tikrai tarp 1449 ir 1476 m. (5, 22).

1 0 0 Šis SA tur t b ti bent kiek v lyvesnis už SA 396. Pateikta 13 indikcija, matyt, klaidinga. Itinerariumai apskritai nenurodo dk Kazimiero buvimo Perlojoje.

1 0 1 I. Sulkowska-Kurasiowa nenurodo Kazimiero Jogailai io viešnag s Drianskc, apie k kalbama šiame SA. Brianskc dk Kazimieras buvo 1449 07 04 (žr. SA 351).

w : Datavimas abejotinas, nes Vilnius, kaip valdovo apsilankymo vieta, 1456 m. „ siterpia" tarp Krokuvos. Žr. H. CyjiKOBCKa-KypaccBa, „IlTJiiicpapiiii", p. 285.

Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue