publication . Article . 2016

Experience of Lithuanian teachers working with an interactive system ActivInspire in organising

Dudaitė, Jolita; Prakapas, Romas;
Open Access Lithuanian
  • Published: 01 Jan 2016 Journal: Socialinis darbas, volume 2,016, issue 2, pages 199-209 (issn: 1648-4789, Copyright policy)
  • Country: Lithuania
Abstract
The teachers who seek to improve and modernise classroom routines are increasingly offered technological solutions which are not limited only to application of a computer or projector. One of the innovations in Lithuania, which was introduced in 2013 and oriented towards science and mathematics teaching process in the 5th classes, was ActivInspire system. The problem analysed in the article – experience of Lithuania’s school teachers in organising their educational activities in a classroom using ActivInspire system. The research subject – one school year’s teaching experience of teachers who use ActivInspire interactive whiteboard in mathematics and natural sci...
Subjects
free text keywords: Lithuania ; ActivInspire ; Mathematics teaching ; Science teaching ; School ; Information and communication technology, „ActivInspire“, Pamoka, Matematikos mokymas, Mathematics teaching, Science teaching, 07S - Edukologija, Socialinių technologijų fakultetas, S3
Related Organizations
20 references, page 1 of 2

Bendrojo lavinimo mokyklos vidaus audito metodika. (2002). Valstybės žinios, 98-4348.

Bendrojo lavinimo mokyklų veiklos kokybės išorės vertinimo tvarkos aprašas. (2007). Valstybės žinios, 41-1550.

Bitinas, B. (2013). Rinktiniai edukologiniai raštai (T. 1). Vilnius: Edukologija.

Cowley, S. (2006). Mokymo klinika. Vilnius: Tyto alba.

Dačiulytė, R., Dromantienė, L., Indrašienė, V., Merfeldaitė, O., Nefas, S., Penkauskienė, D., Prakapas, R., Railienė, A. (2013). Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo Lietuvoje būklė ir plėtros galimybės: mokslo studija. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas.

Dudaitė, J., Prakapas, R. (2016). Lietuvos mokytojų, dirbančių su „Activinspire“ interaktyviąja sistema, patirtys. Socialinis darbas 14(1), 82-91. [OpenAIRE]

Duoblienė L. (2011). ideologizuotos švietimo kaitos teritorijos. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.

Hargreaves, A. (2008). Mokymas žinių visuomenėje. Vilnius: Homo liber.

Helmke, A. (2012). Pamokos kokybė ir mokytojo profesionalumas: diagnostika, vertinimas, tobulinimas. Vilnius: Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra.

Herrera, C. (2010). Ethics in the Research Process. In Neil J. Salkind (Ed.), Encyclopedia of Research design. (pp. 426-431). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc.

Klauer, K., Leutner, D. (2007). Lehren und Lernen. Weinheim: Beltz Psychologie Verlags Union.

Melnikas, B. (2011). Transformacijų visuomenė: ekonomika, kultūra, inovacijos, internacionalizavimo procesai. Vilnius: Technika. [OpenAIRE]

Mertens, D. M., Ginsberg, P. E. (2009). hTe handbook of social research ethics. hTousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc.

Peklaj, C. (2015). Teacher Competencies through the Prism of Educational Research. CEPS Journal, 5(3), 183-204. [OpenAIRE]

Petty, G. (2007). Šiuolaikinis mokymas. Vilnius: Tyto alba.

20 references, page 1 of 2
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue