Role of nature conservation audit in the nature management process

Article Lithuanian OPEN
Motiekaitytė, Vida ; Juknevičiūtė, Asta (2010)
 • Journal: Socialinių mokslų studijos, volume 2,010, issue 3, pages 145-161 (issn: 2029-2236)
 • Subject: Lithuania ; Environmental audits ; Management plan audit ; Natura 2000 ; Nature management ; Nature protection ; Protected areas

[...] The role of nature management in global environmental policy and its aim to implement the real protection of natural values are discussed in the paper. The idea to implement the audit of protected sites under the management plans is new in Lithuania. There is no s... View more
 • References (37)
  37 references, page 1 of 4

  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. D1-645 „Dėl reikalavimų gamtotvarkos plano turiniui aprašo patvirtinimo“. Valstybės žinios. 2004, Nr. 184-6807.

  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 9 d. nutarimas Nr. 709 „Dėl Saugomų teritorijų strateginio planavimo dokumentų rengimo ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Valstybės žinios. 2004, Nr. 93-3409.

  Mierauskas, P., supra note 2, p. 8−58.

  Eurosite. Toolkit for management planning [interaktyvus]. Netherlands, 1999 [žiūrėta 2010-03-08]. <http:// www.anpm.ro/Files/Eurosite%20Management%20Planning%20Toolkit.pdf_20081149.pdf>.

  V., 2008, p. 63−75.

  Alexander, M. The CMS Management Planning Guide [interaktyvus]. UK, 2005 [žiūrėta 2010-04-02].

  <http://www.esdm.co.uk/Portals/0/cms/CMS%20Plan%20Guide%202005.pdf>.

  ISO. International Standards for Business, Government and Society [interaktyvus]. [žiūrėta 2010-05-15].

  Europos Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistema [interaktyvus]. [žiūrėta 2010-05-13]. <http://oldaaa.gamta.lt/emas/duk.htm#19>.

  Arimavičiūtė, M. Viešojo sektoriaus institucijų strateginis valdymas. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidybos centras, 2005, p. 261.

 • Metrics
  No metrics available
Share - Bookmark