Optimalaus regioninio aljanso paieškos : Lietuvos - Lenkijos strateginė partnerystė

Article Lithuanian OPEN
Janeliūnas, Tomas; Baubinaitė, Kristina;
(2006)

The article states that after Lithuania’s decision to become an active state in the region and to reduce any threat from Russia, it is essential to have a strategic partner at the regional level. The authors make a suggestion that the most rational direction of strategi... View more
  • References (3)

    1. Partnerystë su Lenkija Lietuvai turi teikti akivaizdþià naudà. Lietuvos nuostata Lenkijos atþvilgiu ið rincipo galëtø bûti tokia: Lietuva stengiasi derinti savo veiksmus su Lenkija, bet nesusitapatina su ja ir nesistengia iðtirpti Lenkijos átakos erdvëje. Tai reikðtø, kad bendraujant su Lenkija laikomasi principo, jog strateginë partnerystë svarbi tiek, kiek padeda Lietuvai: a) palaikyti ryðá tarp Ðiaurës ir Pietø Europos; b) palaikyti Vakarø tilto á Rytus funkcijà; c) atsverti Rusijos átakà; d) skatinti JAV dalyvavimà Europoje.

    2. Santykiuose su Lenkija turi bûti akcentuojamas veiksmø papildymas, o ne konkurencija. Nors Lenkija yra daug galingesnë valstybë, ji gali jausti diplomatinae konkurencijà (pvz., Kaliningrado ar ypaè - Baltarusijos ir Ukrainos atþvilgiu) ið Lietuvos pusës. Tokios nuostatos trukdytø tarpusavio supratimui ir pasitikëjimui, todël bûtina atvirai (kiek tai neprieðtarauja nacionaliniams interesams) aiðkinti lenkams, ko siekia Lietuva ir kaip bendros pastangos uþsienio politikoje gali teikti abipusae naudà tiek Lenkijai, tiek Lietuvai.

    3. Siekti pagrásti didesnio ekonominio bendradarbiavimo naudà. Ðiuo metu Lenkijos ekonominiai interesai yra labiau nukreipti á Vakarus (pirmiausia - á Vokietijà) ir didþiausias dëmesys skiriamas gerinti infrastruktûrà Vakarø kryptimi. Lietuvos tikslas bûtø átikinti lenkus, kad tik tapusi jungtimi tarp Pietø ir Ðiaurës Europos ji galës visiðkai iðnaudoti savo geopolitinae padëtá ir esamus ryðius su Vakarø ir Pietø Europa.

  • Metrics
Share - Bookmark