Vocational teacher career planning : needs and problems

Article Lithuanian OPEN
Sajienė, Laima (2009)
 • Journal: Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos, volume 2,009, issue 17, pages 44-64 (issn: 1392-6241)
 • Subject: Lithuania ; Career planing ; Career research ; Career strategy ; Careerplanning ; Careerresearch ; Development of vocational qualification ; Horizontal career ; Horizontalcareer ; Personal career ; Personalcareer
  acm: ComputingMilieux_COMPUTERSANDEDUCATION | ComputingMilieux_THECOMPUTINGPROFESSION

The article analyses a contradiction between vocational teacher ability to plan his/her career and requirements for the teacher professional development set by the system of education. It aims at providing theoretical and empirical justification for vocational teacher need to develop career planning skills and identify problems. The concept and objectives of vocational teacher career planning as well as career planning skills that vocational teachers should develop are defined in the article.
 • References (32)
  32 references, page 1 of 4

  1. Čiužas R., Briedis M., Adaškevičienė V. (2005). Europinės švietimo dimensijos, kaip pedagogų kvalifikacijos tobulinimosi veiksnys Lisabonos strategijos kontekste. Mokytojų ugdymas (4). Šiauliai: ŠU.

  2. Fokienė A. (2007). Profesijos mokytojų rengimo tobulinimas: Vytauto Didžiojo universiteto veiklos kryptys. Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos. Nr. 14. Kaunas: VDU.

  3. Herr E. L., Cramer S. H. (1997). Career Guidance trough the Life Span. Systemtic Approaches. Boston, Toronto: Little Brown and Company.

  4. Karjeros projektavimo sąvokų žodynas (2005). Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos. Nr. 9.156- 180.

  5. Kučinskienė R. (2003a). Asmeninės karjeros valdymo gebėjimai ir jų ugdymo gairės. Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos. Nr. 7. Kaunas: VDU. 72-81.

  6. Kučinskienė R. (2003b). Ugdymo karjerai metodologija. Klaipėda.

  7. Kontautienė R., Melnikova J . (2006). Mokytojų profesinės adaptacijos ir karjeros sąlygos bei galimybės mokyklose. Mokytojų ugdymas. Nr. 6. Šiaulių universitetas. 29-44.

  8. Laužackas R. (2005a.). Profesinio rengimo terminų aiškinamasis žodynas. Kaunas: VDU.

  9. Laužackas R., Stasidnaitienė E., Teresevičienė M. (2005b.). Kompetencijų vertinimas neformaliajame ir savaiminiame mokymesi. Kaunas: VDU.

  10. Mokytojų atestacijos nuostatai (2007). Prieiga internetu: http://www.smm.lt/teisine_baze/docs/ isakymai/2007-07-27-ISAK-1578(1).doc

 • Metrics
  No metrics available
Share - Bookmark