Керамика, липиди и изотопи: увид во неолитската кујна на Врбјанска Чука

Conference object OPEN
Stojanovski, Darko; Dunne, Julie; Naumov, Goce; Evershed, Richard; Stefanović, Sofija;
(2018)

Во текот на 2017 и 2018 година, 27 фрагменти садова керамика од неолитските слоеви во Врбјанска Чука беа селектирани и подложени на екстракција на органски материи содржани во микроскопските пори од нивната структура. Од нив, вкупно 8 примероци дадоа позитивни резултати... View more
Share - Bookmark

  • Download from
    ZENODO via ZENODO (Conference object, 2018)
  • Funded by
  • Related to
    European Commission
  • Cite this publication