publication . Conference object . Other literature type . 2018

Керамика, липиди и изотопи: увид во неолитската кујна на Врбјанска Чука

Stojanovski, Darko; Dunne, Julie; Naumov, Goce; Evershed, Richard; Stefanović, Sofija;
Open Access
  • Published: 12 Dec 2018
Abstract
Во текот на 2017 и 2018 година, 27 фрагменти садова керамика од неолитските слоеви во Врбјанска Чука беа селектирани и подложени на екстракција на органски материи содржани во микроскопските пори од нивната структура. Од нив, вкупно 8 примероци дадоа позитивни резултати, односно содржеа доволни количини липиди неопходни за понатамошна анализа. Со помош на масна спектрометрија беа детектирани конкретни хемиски соединенија кои ни даваат информација за нивното потекло. Со помош на мерење на вредностите на стабилниот изотоп на јаглеродот (13C) кај овие молекули, дополнително се прецизира оригиналната содржина на керамичките садови. Со ова истражување добивме директе...
Subjects
free text keywords: Lipids, ceramics, Neolithic, Vrbjanska Čuka, dairy
Funded by
EC| BIRTH
Project
BIRTH
Births, mothers and babies: prehistoric fertility in the Balkans between 10000 – 5000 BC
  • Funder: European Commission (EC)
  • Project Code: 640557
  • Funding stream: H2020 | ERC | ERC-STG
Download fromView all 2 versions
ZENODO
Conference object . 2018
Provider: ZENODO
Zenodo
Other literature type . 2018
Provider: Datacite
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue
publication . Conference object . Other literature type . 2018

Керамика, липиди и изотопи: увид во неолитската кујна на Врбјанска Чука

Stojanovski, Darko; Dunne, Julie; Naumov, Goce; Evershed, Richard; Stefanović, Sofija;