An multi-criteria decision-making approach based on Choquet integral-based TOPSIS with simplified neutrosophic sets

Article OPEN
Juan-juan Peng; Jian-qiang Wang; Xiao-hui Wu; Chao Tian; Xiao-hong Chen;
(2015)
  • Related identifiers: doi: 10.5281/zenodo.32243
  • Subject: Multi-criteria decision-making | simplified neutrosophic sets | Choquet integral

In this paper, the new approach for multi-criteria decision-making (MCDM) problems is developed based on Choquet integral in the context of simplified neutrosophic environment, where the truth-membership degree, indeterminacy-membership degree and falsity-membersh... View more
Share - Bookmark

  • Download from
    ZENODO via ZENODO (Article, 2015)
  • Cite this publication