publication . Other literature type . Part of book or chapter of book . 2016

Репрезентативност Речника Сану За Етнолингвистичка Истраживања: Од Лексикографске Ка Когнитивној Дефиницији

Стана С. РИСТИЋ; Ивана В. ЛАЗИЋ КОЊИК;
Open Access
  • Published: 20 Dec 2016
  • Publisher: Zenodo
Abstract
У раду ће се представити два лексикографска приступа карактеристична за два речника, традиционални лексикографски приступ и таксономска семантичка дефиниција и когнитивнолингвистички приступ и когнитивна дефиниција, с циљем да се покаже у којој мери је традиционални приступ репрезентативан за когнитивнолингвистичка истраживања. РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТЬ РСАНУ ДЛЯ ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИСЛЕДОВАНИЙ: ОТ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОЙ КА КОГНИТИВНОЙ ДЕФИНИЦИИ В статье показана репрезентативность Словаря Сербской академии наук и искусств (РСАНУ) для этнолингвистических иследований. Также показано, что благодаря своей твёрдой теоретической и методологической основе и сбалансированном мате...
Subjects
free text keywords: традиционални лексикографски приступ, когнитив- ни лексикографски приступ, лексикографска дефиниција, когнитивна дефиниција, Речник САНУ, српски језик.
Download fromView all 2 versions
Zenodo
Other literature type . 2016
Provider: Datacite
ZENODO
Part of book or chapter of book . 2016
Provider: ZENODO
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue