Education of the child with epilepsy as the element of its wellness' improvement

Article OPEN
Dubelt, Joanna ; Cybula-Misiurek, Małgorzata ; Czerwińska Pawluk, Iwona ; Chrościńska–Krawczyk, Magdalena ; Zukow, Walery (2018)

Dubelt Joanna, Cybula-Misiurek Małgorzata, Czerwińska Pawluk Iwona, Chrościńska–Krawczyk Magdalena, Zukow Walery. Education of the child with epilepsy as the element of its wellness’ improvement. Journal of Education, Health and Sport. 2018;8(3):369-381. eISNN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1204733 http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/5373 The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part b item 1223 (26/01/2017). 1223 Journal of Education, Health and Sport eissn 2391-8306 7 © The Authors 2018; This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author (s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non commercial license (Http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited. The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper. Received: 01.03.2018. Revised: 10.03.2018. Accepted: 21.03.2018. Education of the child with epilepsy as the element of its wellness’ improvement Edukacja dziecka z padaczką jako element poprawy jego dobrostanu Joanna Dubelt (1), Małgorzata Cybula-Misiurek (2), Iwona Czerwińska Pawluk (3), Magdalena Chrościńska–Krawczyk (4), Walery Zukow (5) Klinika Neurologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. K. Mitosek-Szewczyk Klinika Neurologii Dziecięcej, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. K. Mitosek–Szewczyk Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie Wydział Nauk o Zdrowiu, Radomska Szkoła Wyższa w Radomiu Klinika Neurologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. K. Mitosek -Szewczyk Katedra Gospodarki Przestrzennej i Turystyki, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 1. Department of Pediatric Neurology, Medical University in Lublin. Head of the Teaching Department: Professor Mitosek-Szewczyk K., MD, Ph.D. 2. Department of Pediatric Neurology, University Children's Hospital in Lublin. Head of the Teaching Department: Professor Mitosek-Szewczyk K., MD, Ph.D. 3. Laboratory of lung function tests, University Children's Hospital in Lublin Faculty of Health Sciences, School of Radom in Radom 4. Department of Neurology, Medical University of Lublin Head of the Department: prof. dr. n. med. K. Mitosek -Szewczyk 5. Department of Spatial Planning and Tourism, Department of Earth Sciences, Nicolaus Copernicus University in Torun Słowa kluczowe: padaczka, dziecko, tryb życia, edukacja, dobrostan Key words: epilepsy, child, lifestyle, education, wellness Streszczenie Padaczka jest najczęstszą chorobą układu nerwowego, jej etiologia jest wieloczynnikowa. Największe ryzyko zachorowania obserwuje się u dzieci w pierwszej dekadzie życia. Rozpoznanie padaczki oraz związane z nią problemy, dotyczą nie tylko dziecka, ale całej jego rodziny. Ważne jest podjęcie szeroko zakrojonych działań profilaktycznych i edukacyjnych, które zapewnią chorym bezpieczeństwo i pozwolą im na w miarę normalne życie. Abstract Epilepsy is the most common disease of the nervous system. Its etiology is multifactorial. The greatest risk for the occurrence of this disease is observed in children in the first decade of their life. The diagnosis of epilepsy and problems related to it affect not only the child but the whole family. It is important to take comprehensive measures of prevention and education to ensure patient safety and allow them to lead a normal life.
Share - Bookmark