મોડાસા જિલ્લાની નિમ્ન શૈક્ષણિક સિદ્ધી ધરાવતી માધ્યમિક શાળાઓનો અભ્યાસ

Article Gujarati OPEN
Akash V. Rami (2018)

આપણા ગુજરાત રાજ્યમાં એસ.એસ.સી. બોર્ડની પરીક્ષાનું પરિણામ કેટલાય વર્ષોથી ઓછું આવે છે. અને તેમાંય રાજ્યની કેટલીક શાળાઓ એવી છે કે જેનું પરિણામ ૩૦ ટકા કરતા ઓછું કેટલાંય વર્ષોથી આવે છે. આવી શાળાઓની નિમ્ન શૈક્ષણિક સિદ્ધીનું કારણ શું છે? તે જાણવા મળે તો અત્યારે શિક્ષણ લઇ રહેલા... View more
 • Metrics
  0
  views in OpenAIRE
  0
  views in local repository
  6
  downloads in local repository

  The information is available from the following content providers:

  From Number Of Views Number Of Downloads
  ZENODO 0 3
  Zenodo 0 3
Share - Bookmark

 • Download from
  ZENODO via ZENODO (Article, 2018)
 • Cite this publication