publication . Master thesis . 2018

Does the return of the child by 1980 the Hague convention on the civil aspects of child abduction doesn't violate the right of the child to express their opinion and be heard in the process?

Mandravickas, Tautvydas;
Open Access Lithuanian
  • Published: 12 Jan 2018
  • Country: Lithuania
Abstract
Darbe analizuojamos vaiko teisės pasisakyti ir būti išklausytam bylose dėl vaiko grobimo pagal 1980 m. Hagos konvenciją dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų. Pirmoji darbo dalis skirta vaikų grobimo sąvokai bei vaikų teisės pasisakyti ir būti išklausytam reglamentavimui tiek tarptautiniu, tiek nacionaliniu lygmeniu. Antroje darbo dalyje analizuojama Lietuvos ir Jungtinės Karalystės teismų praktika išskiriant tris esmines problemas, kurios iškyla teismui išklausius vaiko nuomonę, o būtent: vaiko nuomonė yra nulemta kito tėvo ar pačios situacijos, vaiko nuomonė prieštarauja jo interesams, vaikas yra per mažas ar nepakankamai brandus, kad galėtų reikšti...
Subjects
free text keywords: Vaiko išklausymas, Hagos konvencija, Vaiko interesai, Child's hearing, Hague convention, Child's interests, Teisė / Law
Related Organizations

SANTRAUKA …………………………………………………………………………..........…..3 SUMMARY …………………………………………………………………………….........…...4 ĮVADAS …………………………………………………………………………………….........6 1. VAIKO TEISĖS BŪTI IŠKLAUSYTAM GROBIMO BYLOSE SĄVOKA IR TEISINIS REGLAMENTAVIMAS ……………………………………………………………………........9 1.1. Tarptautinio vaikų grobimo sąvoka........................................................................................9 1.2. Vaiko teisės būti išklausytam tarptautinis reglamentavimas.................................................11 1.3. Vaiko teisės būti išklausytam nacionalinis teisinis reglamentavimas ……...………….......14 2. VAIKO TEISĖS BŪTI IŠKLAUSYTAM TAIKANT 1980 M. HAGOS KONVENCIJĄ NACIONALINIŲ IR JUNGTINĖS KARALYSTĖS TEISMŲ PRAKTIKOJE PROBLEMOS..16 2.1. Vaiko išsakyta nuomonė nulemta kitų asmenų ar pačios situacijos......................................19 2.2. Vaiko nuomonė prieštarauja vaiko interesams......................................................................24 2.3. Vaikas yra per mažas ar nepakankamai subrendęs, jog galėtų tinkamai išreikšti savo nuomonę..........................................................................................................................................27 3. IŠVADOS ……………………………………………………………………………..............31 4. ŠALTINIŲ SĄRAŠAS …………………………………………………………......................32

Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue