Η συμβολή της συναισθηματικής νοημοσύνης στην αποτελεσματικότερη ηγεσία στο χώρο της υγείας

Master thesis Greek OPEN
Τρούλη, Ερασμία;
(2015)
  • Publisher: Πανεπιστήμιο Πειραιώς
  • Subject: Συναισθηματική νοημοσύνη | Ηγεσία | Μετασχηματιστική ηγεσία | Συναλλακτική ηγεσία | Ηγεσία προς αποφυγή | Emotional intelligence | Leadership | Transformational leadership | Transactional leadership | Laisser - faire | Νοσοκομεία

Η συναισθηματική νοημοσύνη, όπως καταδεικνύει πλήθος ερευνών, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην υιοθέτηση και άσκηση αποτελεσματικής ηγεσίας. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των μορφών ηγεσίας που υιοθετούνται από τους διευθυντές και τους προϊστα... View more
Share - Bookmark