publication . Part of book or chapter of book . 2016

Корпус и отворен софтвер за автоматска обработка на македонскиот јазик: примери од Gate Developper

Jovan Kostov;
Macedonian
  • Published: 01 Jan 2016
  • Publisher: HAL CCSD
  • Country: France
Abstract
International audience; Во последните дваесетина години, интересот за автоматската обработка на природните јазици во македонската научна фела постојано се зголемува. Потребата од користење софтвер за третман и обработка на пишани текстови, како и на говорни секвенции од природниот јазик е голема, не само во областа на македонската лингвистика туку и во други домени, како на пример, интернет-пребарувањето, кое се чини, станува составен дел од секојдневjето на сите генерации. Од таа гледна точка, автоматската обработка на јазикот не претставува само апстрактна област во која лингвистите си поигруваат со компјутерите, туку составен дел од нашето секојдневjе. Сепак,...
Subjects
free text keywords: регуларни изрази, глагол, ексцерпција, морфосинтакса, моделизација, етика, корпус, автоматска обработка на македонскиот јазик, компјутерска лингвистика, Gate Developper, traitement automatique du macédonien, linguistique computationnelle, corpus, éthique, modélisation, morphosyntaxe, extration d'information, verbe, expressions régulières, [SHS.LANGUE]Humanities and Social Sciences/Linguistics, [INFO.EIAH]Computer Science [cs]/Technology for Human Learning
Related Organizations

Корпус Gralis Mak: http://www-gewi.uni-graz.at/gralis/ (последна консултација: 28 септември 2016 година).

Корпус Makedonski.info: http://www.makedonski.info/literature/show/ консултација: 28 септември 2016 година).

(последна Gate Developper: https://gate.ac.uk/ (последна консултација: 29 септември 2016). Notepad ++: https://notepad-plus-plus.org/fr/ (последна консултација: 24 септември 2016).

Процедура за анотација на зборови со Gate: https://gate.ac.uk/releases/gate-5.2.1- build3581-ALL/doc/tao/splitch13.html (последна консултација: 25 септември 2016).

ЈAPE граматики: https://gate.ac.uk/sale/tao/splitch8.html (последна консултација: 25 септември 2016).

Unitex: http://www-igm.univ-mlv.fr/~unitex/ (последна консултација: 26 септември 2016).

UIMA: https://uima.apache.org/ (последна консултација: 26 септември 2016).

NooJ: http://www.nooj-association.org/ (последна консултација: 26 септември 2016).

Any information missing or wrong?Report an Issue