Kruskal-Wallis Test in Multiple Comparisons

Article English OPEN
Parys, Dariusz (2009)
  • Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  • Subject: multiple comparisons | circularity | transitive and non-transitive effects

In this paper we show that the Kruskal-Wallis test can be transform to quadratic form among the Mann-Whitney or Kendal τ au concordance measures between pairs of treatments. A multiple comparisons procedure based on patterns of transitive ordering among treatments is implement. We also consider the circularity and non-transitive effects. Statystyka testu Kruskala-Wallisa przedstawiona jest w postaci formy kwadratowej z użyciem statystyki Manna-Whitneya lub miar konkordacji τ au Kendalla. Na bazie porównań wielokrotnych rozważamy przechodniość i nieprzechodniość efektów zbiegów w jednowymiarowej analizie wariancji. Zadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę
Share - Bookmark