publication . Article . 2006

Przemiany siedlisk wsi pod wpływem urbanizacji we wschodnim paśmie aglomeracji łódzkiej (koluszkowsko-brzezińskim)

Wójcik, Marcin;
Open Access Polish
  • Published: 01 Jan 2006
  • Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  • Country: Poland
Abstract
W pierwszej części artykułu przedstawiono rozwój sieci osadniczej wschodniego pasma aglomeracji łódzkiej jak o układu linii, posługując się metodą grafów. W dalszej części omówiono przemiany funkcjonalno-przestrzenne wybranych siedlisk wsi pod wpływem procesu urbanizacji. Wykazano zależność między zmianą funkcji siedliska, z rolniczej na pozarolniczą, a malejącą intensywnością zabudowy działek. Prawidłowość ta upoważniła autora do budowy modelu przekształceń funkcjonalno-przestrzennych siedlisk wsi w tej części aglomeracji łódzkiej. W końcowej części opracowania dokonano typologii wybranych wsi z punktu widzenia zaawansowania procesu urbanizacji. In the opening ...
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue