Przemiany siedlisk wsi pod wpływem urbanizacji we wschodnim paśmie aglomeracji łódzkiej (koluszkowsko-brzezińskim)

Article Polish OPEN
Wójcik, Marcin;
(2006)
  • Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

W pierwszej części artykułu przedstawiono rozwój sieci osadniczej wschodniego pasma aglomeracji łódzkiej jak o układu linii, posługując się metodą grafów. W dalszej części omówiono przemiany funkcjonalno-przestrzenne wybranych siedlisk wsi pod wpływem procesu urba... View more
Share - Bookmark