Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
auto_awesome_motion View all 2 versions
Publication . Book . 2014

Reading as ressource: Literacy events in science teaching with and without reading guide:An intervention study about literacy in science in Danish upper secondary school

Bremholm, Jesper;
Restricted
Danish
Published: 01 Jan 2014
Publisher: Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet
Country: Denmark
Abstract
Fokus i dette studie er tekster som læringsressource i naturfagsundervisningen i udskolingen, og det involverer dermed de to fagdidaktiske forskningsfelter literacy og naturfagsdidaktik. Afsættet for studiet er tre forskningsunderbyggede problematikker som repræsenterer forskellige perspektiver på sammenvævningen af literacy og naturfag. For det første at naturfag og i særdeleshed de tekster der anvendes i den naturfaglige undervisning, for mange elever udgør et fremmedartet og utilnærmeligt univers. For det andet at skriftlige tekster repræsenterer en vigtig og udbredt læringsressource i naturfag. Og for det tredje at ’vaccinationsteorien’ med hensyn til elevernes literacy er uholdbar i den forstand at grundlæggende generelle skriftsproglige kompetencer (skrivning og især læsning) grundlagt i de tidlige skoleår ikke alene kan sikre at eleverne udvikler de nødvendige skriftsprogsfærdigheder der i stigende grad i takt med stigende klassetrin fordres i skolens forskellige fag sådan som disse knytter sig til specifikke faglige domæner. Med vaccinationsteoriens utilstrækkelighed bliver faglig literacy nødvendigvis et anliggende for fagene selv, herunder også naturfag.Inden for dette krydsfelt undersøger studiet følgende to-delte forskningsspørgsmål:Hvordan influerer anvendelsen af tekster i naturfagsundervisning i udskolingen på betingelserne for elevernes tekstbaserede læring?Hvordan kan man gennem intervenerende tiltag påvirke naturfags-undervisningen med henblik på at forbedre betingelserne for elevernes tekstbaserede læring?Anden del af forskningsspørgsmålet ekspliciterer forandringsperspektivet i studiets bagvedliggende erkendelsesinteresse hvilket ligeledes giver sig udslag i at studiet som angivet i undertitlen har karakter af et interventionsstudie. Det metodiske design er i forlængelse af forskningsspørgsmålet opdelt i henholdsvis en eksplorativ del (første delspørgsmål) og en eksperimenterende del (andet delspørgsmål), hvor designet af den eksperimenterende del i betydelig grad er inspireret af designbaseret forskning. Det intervenerende tiltag i den eksperimenterende del blev i overensstemmelse med det metodiske design valgt på baggrund af erfaringerne fra studiets eksplorative del kombineret med eksisterende literacy-didaktiske forskning. Konkret valgtes detixliteracy-didaktiske redskab læseguide (reading guide) hvilket tillige medførte følgende præcisering af forskningsspørgsmålets anden del:Hvordan influerer anvendelsen af læseguider i naturfagsundervisningen på betingelserne for elevernes tekstbaserede læring?Afhandlingen er opbygget i to hoveddele, henholdsvis en teoretisk-metodisk del og en empirisk-analytisk del.Literacy-begrebet er et centralbegreb i afhandlingen, og da der hverken inden for forskningen eller i dagligsproget er konsensus i forståelsen af literacy, indledes afhandlingens teoretisk-metodiske del med en bestemmelse af den forståelse af literacy-begrebet der ligger til grund for studiet. Bestemmelsen tager afsæt i en sociokulturel tilgang til literacy som den udfoldes inden for New Literacy Studies, og den baserer sig på en diskussion og kombination af forskellige positioner inden for New Literacy Studies: Literacy i socialsemiotisk perspektiv repræsenteret ved Günther Kress, literacy i socialt situeret perspektiv repræsenteret ved James Paul Gee og literacy som social praksis repræsenteret ved David Barton og Mary Hamilton. Diskussionen udmunder i følgende bestemmelse af literacy-begrebet: Literacy betegner domænespecifik fortrolighed med brugen af skrift som betydningsskabende ressource. I forhold til den særlige fagspecifikke literacy knyttet til naturfagene muliggør inddragelsen af domænebegrebet efterfølgende en distinktion mellem forskellige former for naturfagsliteracy (hvor literacy skal forstås i sin smalle betydning som knyttet til brugen af skriftsproget og ikke i sin brede kompetencebetydning). Foranlediget af forskningsspørgsmålets fokus på betingelser for elevers tekstbaserede læring relateres afhandlingens literacy-forståelse desuden til et samlet forskningsmæssigt blik på literacy. Dette implicerer at den semiotiske og etnografiske optik som er repræsenteret inden for New Literacy Studies, relateres til den kognitive optik der tidligere har været stærkt dominerende inden for literacy-forskningen. Dette overordnede blik på literacy danner grundlag for det der i afhandlingen kaldes en trifokal optik på literacy i forhold til de faktorer der knytter sig til henholdsvis læseren, teksten og konteksten angående anvendelsen af skrift som betydningsskabende ressource.Med afsæt i denne trifokale optik udarbejdes en analysemodel til analyse af betingelser for elevers tekstbaserede læring. Modellen har, inspireret af Barton og Hamilton, begrebet teksthændelse (literacy event) som sin centrale analyseenhed og benævnes følgeligxteksthændelsesmodellen. Modellen er udarbejdet som et forsøg på at samtænke de omtalte tre faktorer med hensyn til literacy og trækker på forskellige vidensfelter og teorier i forhold hertil. I forhold til de læserbaserede faktorer trækkes der i modellen på den kognitivt funderede læseforståelsesforskning, i forhold til de tekstbaserede faktorer trækkes der på den diskurssemantiske del af den systemfunktionelle lingvistik (der er en socialsemiotisk lingvistisk teori), og i forhold til de kontekstrelaterede faktorer trækkes der på den socialsemiotisk inspirerede teori om didaktisk design.I afhandlingens empirisk-analytiske del analyseres en række teksthændelser fra naturfagsundervisning i 8. klasse (i fagene fysik/kemi, biologi og geografi) fra både den eksplorative og den eksperimenterende del af interventionsstudiet.Teksthændelsesanalyserne fra studiets eksplorative del påviser en række forhold der i særlig grad vanskeliggør elevernes betingelser for tekstbaseret læring i naturfagene. For det første repræsenterer naturfagsteksterne i sig selv en betydelig udfordring for eleverne. Overordnet vedrører disse udfordringer først og fremmest komplekse og svært gennemskuelige tekststrukturer og en gennemgående svag kohærens (globalt og lokalt) ‒ også hvad angår de multimodale elementer ‒ samt i mindre grad teksternes leksikalske sværhedsgrad. Samtidig er de krævende tekster indrammet af undervisningskontekster der opsamlende kan karakteriseres ved tre former for fravær: Fravær af et tydeligt fagligt læseformål, fravær af fokuseret tekstarbejde og fravær af tekstcentreret elevstemme (dvs. begrænset mulighed for eleverne for at formulere sig fagligt i naturfagsundervisningen). Disse tre former for fravær giver i kombination med de krævende naturfaglige tekster eleverne særdeles vanskelige betingelser for tekstbaseret læring og for udvikling af domænerelevant naturfagsliteracy, ikke mindst fordi de er udslag af en tekstpraksis i undervisningen der risikerer at lære eleverne ikke at læse.Begrundelsen for valget af læseguide som tiltag i studiets eksperimenterende del udkrystalliseres i fire antagelser om læseguidens potentiale i naturfagsundervisningen:1) Anvendelsen af læseguide kan medvirke til at styrke den domænerelevante kommunikation i naturfagsundervisningen og dermed medvirke til at udvikle elevernes domænerelevante naturfagsliteracy.xi2) Anvendelsen af læseguide kan understøtte elevernes forståelsesmæssige bearbejdning af de naturfaglige tekster.3) Anvendelsen af læseguide kan etablere et grundlag hvorpå eleverne kan formulere sig naturfagligt, og dermed medvirke til at sikre dem ’kommunikativ plads’ i naturfagsundervisningen4) Anvendelsen af læseguide kan udgøre et grundlag for samarbejde mellem dansk og naturfagene med fokus på literacy-aspektet af naturfagene.I forhold til disse fire antagelser for anvendelsen af læseguide i naturfagsundervisningen tegner teksthændelsesanalyserne af undervisningen i studiets eksperimenterende del et blandet billede. I forhold til antagelse 2 – 4 rummer teksthændelserne således klare tegn på at anvendelsen af læseguiden influerer positivt på elevernes betingelser for tekstbaseret læring både i forhold til understøttelse af elevernes forståelsesmæssige bearbejdning af de naturfaglige tekster (antagelse 2), i forhold til at sikre eleverne ’kommunikativ plads’ i naturfagsundervisningen (antagelse 3) og i forhold til at udgøre et grundlag for samarbejde mellem naturfag og dansk med henblik på at udvikle elevernes domænerelevante naturfagsliteracy (antagelse 4).I forhold til antagelsen om at læseguiden kan medvirke til at understøtte den domænerelevante kommunikation i naturfagsundervisningen (antagelse 1), peger teksthændelsesanalyserne i forskellige retninger idet de både afdækker en række tegn på at læseguiden kan danne afsæt for domænerelevant brug af tekster i naturfag, og påviser aspekter af såvel elevernes som lærernes tilgang til fagteksten/læseguiden der hæmmer en domænerelevant kommunikation og tekstanvendelse.Som en del af studiets metodiske design trianguleres teksthændelsesanalyserne med analyser af elevernes udfyldte læseguider i kombination med en kvalitativ evaluering af elevernes tekstforståelse (gennem såkaldte tekstsamtaler) samt med elev- og lærerinterview til afdækning af henholdsvis elev- og lærerperspektivet på anvendelsen af læseguide i naturfagsundervisningen. Disse dele af studiet bekræfter og kompletterer resultatet af teksthændelsesanalyserne.Analyserne af elevernes læseguider kombineret med tekstsamtaler med udvalgte elever bekræfter og nuancerer konklusionen om at læseguiden kan understøtte elevernes forståelsesmæssige bearbejdning af naturfaglige tekster, idet de viser at læseguiden uafhængigt af elevernes faglige niveau i naturfag kan medvirke til at styrke elevernes forståelse afxiinaturfagstekstens centrale indholdsdele, deres strategiske målrettede læsning og deres forståelsesmæssige orientering i forhold til tekstlæsning.Både elev- og lærerinterviewene bekræfter teksthændelsesanalyserne og kompletterer dem desuden på forskellig vis.Lærernes tilkendegivelser er påfaldende derved at de faktisk udelukkende fremhæver læseguidens potentialer. Desuden belyser de et kompletterende potentiale ved anvendelsen af læseguide, nemlig at den fungerer som stilladsering af lærernes bevidsthed om og omgang med de faglige tekster og dermed medvirker til at styrke deres fagdidaktiske kompetence angående literacy-aspektet af naturfagene.Eleverne er generelt mere forbeholdne over for læseguiden end lærerne, men det er bemærkelsesværdigt at alle interviewede elever – heriblandt også de elever der hovedsageligt forholder sig negativt til læseguiden – tilkendegiver at læseguiden er en positiv støtte til forståelsesbearbejdningen af de naturfaglige tekster. Desuden kompletterer elevernes udsagn de øvrige analyser ved at fremhæve motivationen og interessens betydning for udbyttet af anvendelsen af læseguide, lige som de sætter lys på den problematik at læseguiden i kraft af sin umiddelbare lighed med arbejdsspørgsmål og tekstopgaver der er udbredt som genre og arbejdsform i skolen, risikerer at fremstå som mere af det samme og dermed modvirke intentionen om at støtte elevernes domænerelevante literacy.Afhandlingen afrundes med perspektiverende betragtninger angående læseguidens bredere anvendelsesmuligheder såvel i naturfagsundervisningen specifikt som i fagundervisning generelt og med en skitsering af de fremtidige forskningsprojekter i forlængelse af afhandlingens studie. Texts as a resource for learning in science teaching in Danish upper secondary school are the focus of this study. It combines two fields of didactic research ‒ literacy and science education. Three factors motivate the study. These factors are all confirmed by research and reflect the interrelation between literacy and science. The first factor is that science, and the texts used in the science class-room in particular, represent a mysterious and inaccessible ‘territory’ to many students. The second is that written texts (especially in the form of textbooks) constitute an important and widely used didactic resource in science teaching. And the third factor is that the ‘vaccination‘ theory regarding the development of literacy does not appear to be valid. This means that strong early literacy skills acquired in the primary years of schooling do not automatically develop into more complex skills that enable students to deal with the specialized and sophisticated texts that they meet in the dif-ferent content areas as they move up the grade levels. And consequently, content area literacy should be a key concern for content area teaching including science.Within this framework the study examines the following interconnected research questions:How does the use of texts in science teaching in secondary school affect the students’ conditions for text based learning?To what degree is it possible to influence science teaching through inter-ventions in order to improve the students’ conditions for text based learning? The perspective of change, as reflected in the second research question, is a key driver behind the research interest in this study. It is also the reason why the study is designed as an intervention study. The study consists of two parts, an explorative part and an experimenting part. The methodo-logical design of the experimenting part is much inspired by design based research. The interven¬tion is represented by the introduction of a reading guide. A reading guide is a supportive tool that is specifically designed to help students read content area texts. In accordance with the overall methodological design of the study, the decision to introduce a reading guide was based on the in-sights from the explorative part of the study and existing research based knowledge of content area literacy. As a consequence, the second research question could be further specified: How does the use of reading guides in science teaching affect the students’ conditions for text based learning?The dissertation is divided into two main sections, a theoretical-methodological section and an em-pirical-analytical section. Literacy is a core concept in the dissertation, and since the significance of this concept is characte-rized by a general lack of consensus, the theoretical-methodological section opens with a discussion of the concept of literacy with the purpose of clarifying the specific understanding of literacy un-derlying this study. This understanding is based on a socio cultural approach to literacy represented by New Literacy Studies, and it is a result of a synthesis of different positions within New Literacy Studies: Literacy in a social semiotic perspective represented by Günther Kress; literacy in a so¬cially situated perspective represented by James Paul Gee; and literacy as social practice repre¬sented by David Barton and Mary Hamilton. The synthesis results in the following definition of literacy: Literacy is domain specific confidence in the use of writing as a resource for meaning making. Furthermore, concerning the specific literacy related to science as a content area, the notion of domain enables a distinction between different forms of science literacy. In line with the study’s focus on the students’ conditions for text based learning, the above definition of literacy is then re-lated to an overall view of literacy juxtaposing different approaches to literacy within the literacy research. Thus, the semiotic and the ethnographic approach to the study of literacy, which are repre-sented within New Literacy Studies, are connected to the cognitive approach which earlier (before 2000) was dominant within the literacy research. This overall view of literacy is the basis of a so-called trifocal perspective on literacy related to the three determinant factors regarding reading as a resource for meaning making: the reader, the text, and the context. The trifocal perspective on literacy serves as a guideline for developing an analytical model concerning the students’ conditions for text based learning. Inspired by Barton and Hamilton, the concept literacy event constitutes the basic unit of this model, hence the name the literacy event model. The model is an attempt to establish a holistic and integrated view of the three above men¬tioned factors regarding literacy, and to this end it draws on different fields of research knowledge (cf. the different approaches to the study of literacy mentioned above). Regarding the reader based factors, the model draws on reading comprehension research which is based primarily on cognitive psychology; regarding the text based factors, the model draws on the systemic functional linguistic, SFL, (a social semiotic theory of language) and in particular on the so-called discourse semantics which is the part of SFL concerned with whole texts as a unit of meaning; and regarding the context related factors, it draws on the theory of didactic design which is a didactic theory based on social semiotics.In the empirical-analytical section of the dissertation a number of literacy events from science teaching in 8th grade (in the subjects of physics/chemistry, biology, and geography) are analyzed using the literacy event model. The analyses comprise literacy events from the explorative as well as from the experimenting part of the intervention.The explorative part of the study reveals several barriers for effective text based learning in science. Firstly, the science texts pose a challenge because of complex text structures and weak textual co-herence which also includes the multimodal elements of the texts. To a lesser degree the challenges also regard the lexical difficulty of the texts. Secondly, the classroom context, in which the texts are read, is characterized by three barriers: 1) a lack of an explicit purpose of reading, 2) a lack of an explicit focus on the text, and 3) a lack of students’ voice in relation to the text (i.e. few opportuni-ties for the students to express their understanding of the science content). Difficult science texts and the three classroom barriers in combination cause very poor conditions for text based learning, and consequently, for developing domain relevant science literacy. In short, the analyses of the lit-eracy events reveal a text practice in the science classroom that in effect teaches the students not to read.The arguments for choosing the reading guide as actual intervention in the experimenting part of the study are summarized in four assumptions about the potential of the reading guide in science teach-ing:1) The use of the reading guide can support communication in the science classroom that is do-main relevant, and thereby support the students in developing domain relevant science lit-eracy.2) The use of the reading guide can support the students in the process of comprehending the science texts.3) The use of the reading guide can form a basis upon which the students can express their un-der¬standing of the science content, and thereby make room for the students’ voice in the sci-ence classroom.4) The use of the reading guide can constitute a common ground for cooperation between teachers of science and teachers of Danish concerning content area literacy with a special focus on science.The analyses of the literacy events in the experimenting part of the study show a mixed picture in regard to the four assumptions. Especially assumption 1 stands out. Concerning the assumptions 2 – 4, the analyses clearly indicate that the use of the reading guide improves conditions for text based learning. For assumption 1 however, the analysis points in different directions. There are several indications that the reading guide could serve as support for domain relevant use of texts in the sci-ence classroom. However, it also indicates that students and teachers have ways of approaching (science) texts (and reading guides) that get in the way of a domain relevant approach to communi-cating and the use of texts.As part of the methodological design of the study, triangulation is used to validate the analyses of the literacy events. The triangulation comprises the following: 1) a scoring of one of the reading guides completed by the students combined with a qualitative assessment of the students’ compre-hension of science texts (using the so-called ‘text dialogue’ as method of assessment), 2) interviews with students and teachers to get their perspective on using reading guides in science teaching. This data confirms and adds nuances to the conclusions from the analyses of the literacy events. The scoring of the completed reading guides combined with the text dialogues support the conclusion that the reading guide is a useful tool for supporting the students’ comprehension of the science texts (assumption 2). They show that the reading guides support the students in under-standing the specific scientific content of the texts, in a strategic and purpose directed way of read-ing, and in a comprehension-oriented approach to the science texts. The interviews with both students and teachers complement the analyses of the lit-eracy events in different ways. The comments from the teachers are remarkable in their almost unanimous belief in the potential of the reading guide. They also point to a positive aspect of the reading guide that was not part of the study focus (cf. the four assumptions): The reading guide helps teachers to under¬stand the challenges posed by the content area texts. As a consequence, it enhances their didactic competence regarding the literacy aspects of science. The students have more reservations about the reading guide than the teachers. Never-theless, it is noteworthy that all the students that were interviewed – including the ones that com-mented negatively on the reading guide – say that the reading guide supports their comprehension of the science texts. In addition, the students, unlike the teachers, stress the importance of motiva-tion and interest with regard to the students’ individual benefit from the use of the reading guide. The students also point to the design of the reading guide as problematic. It too closely resembles other didactic materials widely used in school teaching. This is not what was intended by introdu-cing the reading guide and could pose a problem in relation to motivating the students to use it. In the concluding part of the dissertation, the use of the reading guide is put into a broader perspec-tive both in relation to science teaching in particular and in content area teaching in general. Finally, it also includes ideas for future research studies in the field of content area literacy.
Subjects

Literacy, faglig læsning, Naturfag/science education, teksthændelser, tekstbaseret læring, Grundskole, Science litercy, Literacy events, Disciplinary literacy, Content area literacy, Textbased learning

moresidebar