Personāla vadīšana Valsts ieņēmumu dienesta Rīgas muitas reģionālajā iestādē

Master thesis OPEN
Beinerte, Inga (2009)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Ekonomika

Lai veiksmīgi uzsāktu uzņēmuma vadīšanu ir nepieciešami noteikti resursi, uz ko balstīt uzņēmumu. Visneprognozējamākie un grūtāk vadāmie no šiem resursiem ir cilvēkresursi. Bez cilvēkresursiem nav iedomājama uzņēmējdarbība, jo tie izgudro un ražo preces, sniedz pakalpojumus, vada un kontrolē procesu darbību, kā arī kontrolē to kvalitāti. Maģistra darba „Personāla vadīšana Valsts ieņēmumu dienesta Rīgas muitas reģionālajā iestādē” mērķis ir izpētīt personāla vadību, tās būtību un izanalizēt motivēšanas pasākumus, novērtēt iestādes personāla vadīšanu, atklāt pozitīvās un negatīvās tendences, izanalizēt motivēšanas programmu un izstrādāt priekšlikumus iestādes personāla vadīšanas uzlabošanai. Analīzes rezultātā iegūt priekšlikumus iestādes personāla vadīšanas un motivācijas uzlabošanai.
Share - Bookmark