publication . Bachelor thesis . 2010

Twitter.com kā korporatīvo sabiedrisko attiecību instruments Latvijā: satura analīze

Lulle, Katrīna;
Open Access
  • Published: 01 Jan 2010
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Country: Latvia
Abstract
Bakalaura darba tēma ir „Twitter.com kā korporatīvo sabiedrisko attiecību instruments Latvijā: satura analīze”. Darba ietvaros analizēti 10 Latvijas uzľēmumu Twitter.com profilu ieraksti laika periodā no 2009. gada decembra līdz 2010. gada februārim, kopumā 2780 ieraksti. Darba mērķis ir veikt Latvijas uzľēmumu Twitter.com profilu satura analīzi, lai noteiktu, kā Twitter.com tiek izmantots kā korporatīvo sabiedrisko attiecību instruments. Darbā ir divas teorētiskās nodaļas par sabiedriskajām attiecībām un sociālajiem medijiem, metodoloģijas nodaļa par kontentanalīzi un daļēji strukturētajām intervijām, kā arī empīriskā daļa, kurā tiek analizēti pētījumā iegūtie ...
Subjects
free text keywords: Komunikācijas zinātne
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue