Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Publication . Bachelor thesis . 2014

Drawing as Promoter of 6-year- child's Imanigination at Pre-school Educational Establishment

Nazarova, Anželika;
Open Access  
Published: 01 Jan 2014
Publisher: Latvijas Universitāte
Country: Latvia
Abstract
Darba nosaukums: Zīmēšana kā sešgadīga bērna iztēles veicinātāja pirmsskolas izglītības iestādē Darba autore: Anželika Nazarova Zin. vadītāja: mag.paed.,Mg.phil. lekt. Ērika Lanka Darba apjoms: 67 lpp.,12 attēli, 3 shēmas, 4 tabulas, pielikumi, izmantoti 36 literatūras avoti Darba pētāmā problēma: Darbs veltīts problēmai, kā ar zīmēšanas palīdzību var veicināt iztēles attīstību. Pētījuma teorētiskā daļa balstās uz V.Hibneres, D.Lieģinieces., G.Svences, A.Ozoliņa Nucho, A.Vorobjova atziņām. Teorētiskajā daļā analizēti tādi jautājumi kā bērnu atveidojošā un radošā iztēle. Tika analizētas bērnu fizioloģiskās un psiholoģiskās īpatnības sešu gadu vecumā. Pētījuma praktiskajā daļā tika veikts sešgadīgo bērnu socialpsiholoģiskais raksturojums, kā arī izmantojot dažādus zīmēšanas metodes, pētīta iztēles attīstība. Veicot pētīju, darba autore secināja, ka zīmēšanas nodarbības paaugstina spējas koncentrēties un radoši darboties. Pielietojot zīmēšanu, ir manāms bērnu iztēles attīstības
The title of the research: Drawing as Promoter of 6-Year- Child’s Imagination at Pre-school Educational Establishment The author of the research: Anželika Nazarova Adviser: mag.paed., Mg.phil. lecturer Ērika Lanka Amount of the research: 67 pages, 12 images, 3 schemes, 4 tables, appendixes, 36 resources of the literature are used The problem of the research: The research has given a full attention to the problem how to encourage the development of imagination by drawing. The theoretical part is based on cognitions of Hibnere V., Lieginiece D., Svence G., Ozolins A., Nucho, Vorobjovs A. Different questions were analysed in the theoretical part like child’s reproductive and creative imagination. Child’s physiological psychological peculiarities in 6 year age were analyzed. 6 years old children’s psychological characteristic were realized, and using various methods of drawing the development of imagination was investigated in the practical part. Realizing the research, the aut
Subjects

Pedagoģija

Related Organizations