Zemes izmantošanu ietekmējošie faktori 20.gs. Latvijā

Master thesis OPEN
Līkosts, Valdis (2009)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Vides zinātne

Maģistra darbā tiek analizēta lauksaimniecībā izmantojamo zemju apsaimniekojuma struktūra divos Rietumkurzemes augstienes pagastos. Zemes izmantošanu ietekmējošo faktoru ietekmju izvērtēšanai tika izmantota zemju apsaimniekošanas datu statistiskā apstrāde, aprēķinot faktoru ietekmju lielumu un nosakot to būtiskumu. Faktoru analīzes rezultātā tika konstatēts, ka zemes izmantošanu un ainavas dinamiku, šie faktori ietekmē. Faktoru ietekmei piemīt spēcīga mainība gan telpiskā, gan temporālā mērogā. No rezultātiem secināms, ka mūsdienās Latvijas augstieņu teritorijās nav iespējams izdalīt dažus galvenos faktorus, jo zemes izmantošanu nosaka šo faktoru nepārtraukta mijiedarbība, kuru ietekmē spēcīgi īslaicīgie ārējie faktori un katra cilvēka „brīvā griba”, ko var nosaukt par galveno pamatfaktoru zemes izmantošanas un ainavu dinamikas procesos. Atslēgas vārdi: ainava, lauksaimniecībā izmantojamu zemju izmantošana, ainavu ekoloģiskā sukcesija, apmežošanās.
Share - Bookmark