Vadīšanas funkciju izpildes analīze Viļakas novada pašvaldībā.

Bachelor thesis Latvian OPEN
Cibule, Rūta (2016)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Vadībzinātne | vadīšanas funkcijas | motivēšana | plānošana | pašvaldība | management functions

Bakalaura darba tēma ir “Vadīšanas funkciju izpildes analīze Viļakas novada pašvaldībā”. Darbā ir apskatītas vadīšanas funkcijas – organizēšana, plānošana, motivēšana, koordinēšana un kontrole, fokusējoties uz pirmajām trim minētajām. Bakalaura darba mērķis ir izanalizēt vadīšanas funkciju izpildi Viļakas novada domes administrācijā, pievēršot pastiprinātu uzmanību organizēšanai, motivēšanai un plānošanai. Lai šo mērķi izpildītu, pirmajā daļā autore izpētīja dažādus teorijas avotus, otrajā daļā pētīja organizāciju un tās darbību, trešajā daļā anketēja darbiniekus un intervēja nodaļas vadītāju. Darbs sastāv no ievada, teorētiskās daļas un praktiskās daļas, secinājumiem un priekšlikumiem, izmantotās literatūras saraksta un pielikumiem. Darba apjoms ir 66 lapas, ir pievienoti 2 pielikumi. Darbā ir 21 attēls un 2 tabulas.
Share - Bookmark