Medicīniskās terminoloģijas mācīšana augstskolas līmenī

Master thesis Latvian OPEN
Ulmane, Alise (2016)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Valodniecība | Angļu valoda speciāliem mērķiem, English for Specific Purposes | Medicīniskā angļu valoda, Medical English | Terminoloģijas mācīšanas metodes, vocabulary teaching | Medicīniskā terminologija,medical terminology | Fizioterapijas metodes, physiotherapy methods

Šī maģistra darba mērķis ir izpētīt veiksmīgākos medicīniskās terminoloģijas pasniegšanas metodes augstskolas līmeņa studentiem. Izmantojot triangulācijas metodi, autore analizēja augstskolas pasniedzēju, praktizējošo fizioterapeitu un studentu viedokļus par fizioterapijas specialitātes medicīniskās terminoloģijas atlasi un mācīšanas veidiem. Teorētiskajā daļā autore apskata dažādas terminoloģijas mācīšanas klasifikācijas un medicīniskā diskursa īpatnības. Apkopojot praktiskās daļas rezultātus, darba autore secinaja, ka veiksmīgākie medicīniskās terminoloģijas pasniegšanas paņēmieni ir priedēkļu un piedēkļu mācīšana, vārdu atpazīšana no konteksta, mnemoniskie uzdevumi, asociāciju veidošana un diskusijas.
Share - Bookmark