Latvijas sabiedrisko attiecību līderu novērtējums: mediju, SA aģentūru, klientu un topošo SA speciālistu viedokļi

Bachelor thesis Latvian OPEN
Freiberga, Anna (2017)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Komunikācijas zinātne | sabiedriskās attiecības | Latvijas sabiedrisko attiecību nozares līderi | līderis | mediju viedokļi | sabiedrisko attiecību aģentūru speciālistu viedok

Bakalaura darba ‘’Latvijas sabiedrisko attiecību līderu novērtējums: mediju, SA aģentūru, klientu un topošo SA speciālistu viedokļi’’ pētījuma problēma ir Latvijas sabiedrisko attiecību nozarē nav noteikti konkrēti līderi. Bakalaura darbs sastāv no teorētiskās, metodoloģiskās un empīriskās daļas. Teorētiskajā daļā ir aprakstīta Sabiedrisko attiecību teorija, sabiedrisko attiecību raksturojums un vēsture, sabiedrisko attiecību mērķi, iezīmju teoriju, uzvedības iezīmju teoriju, līdera teoriju, līdera jēdziena skaidrojums un īpašības, līderība, līdera harizmātiskā vara. Metodoloģiskajā daļā aprakstīta jauktā metodoloģija - daļēji strukturētā intervija un aptauja kā kvalitatīvās un kvantitatīvās datu vākšanas metodes un kvalitatīvā kontentanalīze kā datu apstrādes metode. Empīriskajā daļā ir atainoti un aprakstīti iegūtie dati no interneta mediju kontentanalīzes kategorijām, salīdzināti tie ar sociālo tīklu kategorijām un rezultātiem, izklāstīti Latvijā vadošo sabiedrisko attiecību aģentūru speciālistu viedokļi par sabiedrisko attiecību nozares līderiem Latvijā un aprakstītas intervijas ar 10 žurnālistiem no vadošajiem interneta medijiem. .
Share - Bookmark